Historisk arkiv

Lovendring skal effektivisere arbeidet mot trygdemisbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Regjeringen la i statsråd i dag fram forslag til endringer i folketrygdloven med sikte på å forebygge og avdekke trygdemisbruk. -Det er avgjørende å sikre tilliten til folketrygden. Trygdemisbruk er kriminelt, og gjennom lovforslaget ønsker vi å gjøre det vanskeligere for kriminelle å tilegne seg penger fra fellesskapet, sier sosialminister Ingjerd Schou.

Pressemelding

Nr.: 11
Dato: 220302

Lovendring skal effektivisere arbeidet mot trygdemisbruk

Regjeringen la i statsråd i dag fram forslag til endringer i folketrygdloven med sikte på å forebygge og avdekke trygdemisbruk

- Det er avgjørende å sikre tilliten til folketrygden. Trygdemisbruk er kriminelt og gjennom lovforslaget ønsker vi å gjøre det vanskeligere for kriminelle å tilegne seg penger fra fellesskapet, sier sosialminister Ingjerd Schou.

I 2001 ble det satt i verk kontrolltiltak for å redusere problemet med organisert trygdemisbruk. Tiltakene har allerede gitt resultater gjennom en økning i antallet anmeldelser for trygdebedrageri fra 2000 til 2001.

En effektiv bekjempelse av trygdemisbruk avhenger i stor grad av at trygdeetaten får tilgang til mest mulig relevant informasjon. Regjeringen foreslår at trygdeetaten sikres bedre tilgang til informasjon for å begrense trygdemisbruk ytterligere.

Odelstingsproposisjonen inneholder følgende forslag til endringer i folketrygdloven:

  • Banker skal kunne pålegges den samme informasjonsplikt i konkrete saker som arbeidsgivere, behandlere, forsikringsselskaper m.fl. har i dag.
  • Institusjoner og personer som kan pålegges å gi trygdeetaten opplysninger, skal også kunne gi opplysninger av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt.
  • Adgangen til å utelukke behandlingspersonell (i hovedsak leger) fra å praktisere for trygdens regning, foreslås utvidet.

I lovforslaget knyttes retten til å gi informasjon av eget tiltak til mistanke om uberettiget tilegnelse av trygdemidler i stedet for kriteriet mistanke om straffbar tilegnelse av trygdemidler , som departementet opprinnelig gikk inn for.