Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bedre og mer samordnet hjelp til rusmisbrukere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

For å sikre misbrukere et helhetlig hjelpetilbud, foreslår regjeringen at kommunene skal ha et samlet ansvar for tjenester til rusmisbrukere (04.04.03).

Pressemelding

Nr.: 13
Dato: 04.04.03

Bedre og mer samordnet hjelp til rusmisbrukere

Regjeringen fremmer i dag forslag om å rydde opp i tiltaksapparatet for rusmisbrukere. For å sikre misbrukere et helhetlig og sammenhengende hjelpetilbud, foreslår regjeringen at kommunene skal ha et samlet ansvar for tjenester til rusmisbrukere. Forslaget innebærer at ansvaret fylkeskommunene i dag har for å yte spesialiserte sosiale tjenester og omsorg for rusmisbrukere overføres til kommunene.

- I dag blir for mange rusmisbrukere kasteballer i hjelpeapparatet. Vi rydder i ansvarsforholdene for å sikre misbrukerne bedre hjelp, sier sosialminister Ingjerd Schou.

Kommunene har i dag det grunnleggende ansvaret for å yte bistand til rusmisbrukere. Den kommunale sosialtjenesten har ansvar for å gi råd og veiledning, tilby hjelp til misbrukerne i deres lokalmiljø, medvirke til å skaffe særlig tilpasset bolig med hjelpe- og vernetiltak og å skaffe plass i egnet institusjon dersom hjelp utenfor institusjon ikke er tilstrekkelig. Sosialtjenesten har også ansvar for å følge opp brukeren etter et institusjonsopphold.

- De fleste rusmisbrukere har sammensatte behov. Forslaget gjør at kommunen bedre kan se de ulike tiltakene i sammenheng. Misbrukeren har krav på at tjenestene henger sammen. For å sikre dette foreslår regjeringen også lovfestet rett til individuell plan, sier Schou.

Reformen omfatter mellom 25 og 40 institusjoner som eies av eller har avtale med fylkeskommunene. Rundt 1/3 av de aktuelle institusjonene er eid av Oslo kommune eller drives av private som har avtale med Oslo kommune. Fra 2004 vil kommunene få ansvaret for dette tilbudet. Omleggingen innebærer at midler til drift overføres fra fylkeskommunene og legges inn i rammetilskuddet til kommunene. Midlene vil være øremerket drift av institusjoner i en overgangsperiode på 2 år.

Med disse forslagene fullfører Regjeringen omorganiseringen av rusområdet. I januar sluttet Stortinget seg til forslag om å samle ansvaret for spesialiserte helsetjenester til rusmisbrukere i de regionale helseforetakene (Rusreform I), som legger det organisatoriske grunnlaget for en styrking av helsetjenestene til rusmisbrukere. Forslaget om å gi kommunene ansvaret for sosiale tjenester i institusjon (Rusreform II) styrker kommunenes muligheter til å ivareta sitt helhetlige ansvar for oppfølging av rusmisbrukere. Sammen med forslaget om rett til individuell plan vil dette sikre klarere ansvarsforhold og legge bedre til rette for helhetlige tilbud til rusmisbrukere som trenger hjelp til å bli rusfrie, til å skaffe seg bolig, arbeid og etablere nye sosiale nettverk. Det tas sikte på at omorganiseringen gjennomføres fra 1. januar 2004.

Lenke til Odelstingsproposisjon

 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Tone Wilberg, tlf. 22 24 85 28

Til toppen