Historisk arkiv

Ekspertgrupper skal gi råd på rusområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt to ekspertgrupper som skal bistå regjeringen med rusmiddelpolitiske anbefalinger (28.02.03).

Pressemelding

Nr.: 6
Dato: 28.02.03

Ekspertgrupper skal gi råd på rusområdet

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt to ekspertgrupper som skal bistå regjeringen med rusmiddelpolitiske anbefalinger.

-De to ekspertgruppene skal gi regjeringen løpende råd om konkrete rusmiddelpolitiske utfordringer, evaluere tiltak, foreslå nye og stimulere til kunnskapsutvikling, sier sosialminister Ingjerd Schou.

Oppnevnelsen av ekspertgruppene er et ledd i regjeringens handlingsplan mot rusmidler. Sosialministeren er tillagt et særskilt ansvar for en samlet håndtering av innsatsen mot rusmiddelproblemer, og gruppene skal rapportere til henne.

Ekspertgruppen som skal arbeide med alkoholspørsmål, skal spesielt vurdere og foreslå nye tiltak som kan forsterke og effektivisere det rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeidet, samt behandlings- og omsorgstilbudet. Gruppen skal ledes av Kari Lossius, klinikksjef ved Hjellestad-klinikken.

Ekspertgruppen om narkotikaspørsmål skal vurdere forebyggingsstrategier, foreslå tiltak som kan bedre behandlings-, rehabiliterings- og omsorgstilbud og skadereduserende tilbud. Bjørn Bremer, direktør ved Nordlandsklinikken, skal lede gruppen.

En forskerkommisjon la onsdag frem en ny rapport om forskning på rusmiddelfeltet. Ekspertgruppene skal med utgangspunkt i forskerrapporten gi en analyse av premissene for og virkemidlene i norsk rusmiddelpolitikk.

Ekspertgruppene er bredt sammensatt av personer med ulik kompetanse og erfaring. Forskere, politi, pårørende, tidligere rusmiddelmisbrukere, representanter for innvandrermiljøene, leger og andre spesialister på rusområdet er deltakere. Begge gruppene har 12 medlemmer og er utnevnt for perioden 2003-2005.


Rådgivende ekspertgruppe for alkoholspørsmål 2003 – 2005

Medlemmer:
Klinikksjef Kari Lossius, Bergen, leder
Generalsekretær Helen Bjørnøy, Drammen
Kommunesjef helse og sosial Anne Grethe Erlandsen, Sarpsborg
Overlege Hans Olav Fekjær, Nesodden
Politimester Christine Fossen, Drammen
Student Marte Grindaker, Lunner på Hadeland
Forskningsleder Øistein Kristensen, Kristiansand
Rådgiver Whyn Lam, Oslo
Forskningssjef Sverre Nesvåg, Sandnes
Sjefslege Geir Riise, Oslo
Professor Leif Edvard Aarø
Spesialkonsulent Rita Valkvæ, Ålesund

Rådgivende ekspertgruppe for narkotikaspørsmål 2003 – 2005

Medlemmer:
Direktør Bjørn Bremer, Narvik, leder
Prosjektleder Bernadette Christensen, Oslo
Direktør Lilleba Fauske, Oslo
Forsker Svanaug Fjær, Bergen
Politimester Beate Gangaas, Moss
Sosionom/frilanser Inger Granby, Selbu
Hjemmearbeidende Anne-May Hogsnes, Tønsberg
Skoleelev Muhamed Abdi Muhamed, Oslo
Direktør Erling Pedersen, Bergen
Student Nini Stoltenberg, Oslo
Student Jon Storaas, Bærum
Professor Helge Waal, Oslo

Lenke til gruppenes mandat