Historisk arkiv

Felles lov for høyere utdanning utredes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Det er i dag i statsråd oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede og komme med forslag til et felles lovverk for høyere utdanning. Utvalget har en bred faglig sammensetning og vil bli ledet av advokat Anders Ryssdal.(06.12.02)

Pressemelding

Nr.: 139
Dato: 06.12.02

Utvalg skal utrede felles lovverk for høyere utdanning

Det er i dag i statsråd oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede og komme med forslag til et felles lovverk for høyere utdanning. Utvalget har en bred faglig sammensetning og vil bli ledet av advokat Anders Ryssdal.

Lov om universiteter og høgskoler og lov om private høyskoler gjennomgikk i vår store endringer for å legge til rette for gjennomføring av Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Kvalitetsreformen er nå iverksatt og skal være innført ved utdanningsinstitusjonene innen høsten 2003.

Selv om lovgivningen for henholdsvis statlig og privat høyere utdanning har mange fellestrekk, er regelverket svært ulikt utformet. Det utvalget som nå er oppnevnt skal foreta en mer prinsipiell gjennomgang av hvordan et felles lovverk for høyere utdanningsinstitusjoner bør utformes.

En viktig målsetning med et felles lovverk for statlig og privat høyere utdanning er å bidra til en større grad av likestilling mellom statlige og private utdanningstilbud. Et felles lovverk vil dessuten være lettere tilgjengelig for brukerne og tydeliggjøre hvilke styringsvirkemidler staten skal bruke i styringen av høyere utdanningsinstitusjoner.

Utvalget skal også utrede og eventuelt fremme forslag til ny tilknytningsform for statlige universiteter og høgskoler. Ny tilknytningsform må vurderes i forhold til spørsmålet om institusjonell autonomi og akademisk frihet, spørsmålet om institusjonenes handlingsrom i økonomiske og administrative spørsmål og deres mulighet for samarbeid med andre aktører i samfunns- og næringsliv.

Spørsmålet om noen eller alle institusjonene skal organiseres som særlovselskaper, vil bli vurdert først etter at utvalget har levert sin innstilling 1. september 2003.

Utvalget har følgende sammensetning:

Leder:
Advokat Anders Ryssdal, Oslo

Medlemmer:
Professor Rigmor Austgulen, Trondheim

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen, Tromsø

Post doc. Camilla Brautaset, Bergen

Prorektor Jan Grund, Oslo

Student Monica Hestad, Oslo

Rektor Bjarne Kvam, Bergen

Professor Inger Johanne Pettersen, Bodø

Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine, Oslo

Professor Nils-Henrik M von der Fehr, Hurdal

Les utvalgets mandat