Historisk arkiv

Fokus på lokal innsats mot mobbing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Samarbeidspartnerne bak Manifest mot mobbing la i dag frem en ny tiltaksplan. De viktigste arenaene er barnehagene, skolene, hjemmene og fritidsmiljøene. (10.04.03)

Fokus på lokal innsats mot mobbing

Mobbing skal bekjempes. De viktigste arenaene er barnehagene, skolene, hjemmene og fritidsmiljøene. Lokal innsats er sentralt i den nye planen - Manifest mot mobbing.

Den toårige planen understreker at den viktigste innsatsen i bekjempelse av mobbing må skje lokalt. Landets ordførere, rektorer, elevrådledere og foreldrerepresentanter utfordres til å undertegne lokale manifest som forplikter deltakerne til innsats mot mobbing. Det er også utarbeidet eget materiale om arbeid mot mobbing til bruk i barnehagene.

Samarbeidspartnerne bak Manifest mot mobbing - Barne- og familiedepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet, Barneombudet, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen og Læringssenteret - presenterte planen på Grindbakken skole i Oslo torsdag. Planen omfatter flere tiltak og sendes nå ut til alle barnehager, skoler, kommuner, fylker og andre berørte parter. Barne- og familieminister Laila Dåvøy og Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet deltok i presentasjonen, sammen med lederne for de øvrige partnerne bak manifestet.

Blant de viktigste tilakene i 2003 er endringene i Opplæringsloven. De nye bestemmelsene slår fast at "alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring".

Et annet viktig tiltak er "Det store oppdraget", som landets elevråd gjennomfører. Her utfordres ordførere, rektorer og forelderrepresentanter til å undertegne lokale manifest mot mobbing.

Også landets barnehager blir tatt med i kampen mot mobbing. Barne- og familiedepartementet vil sende ut informasjonshefter om arbeid mot mobbing til alle barnehager.

Tiltak i 2003:

 • Veileder til endringene i opplæringslovens kap. 9a, om elevenes skolemiljø, er ferdig utarbeidet. (Utdannings- og forskningsdepartementet).
 • Landskonferanse for grunnopplæringen med fokus på mobbearbeidet 23. - 24.04.03 (Utdannings- og forskningsdepartementet).
 • Fellesutsendelse med informasjon om arbeid mot mobbing til alle landets barnehager (Barne- og familiedepartementet).
 • Voldskonferanse i Bergen, 26. - 27.05.03 (Kommunenes Sentralforbund).
 • Grunnskolens uke (uke 45) med fokus på mobbearbeidet (Foreldreutvalget for grunnskolen).
 • Landets elevråd gjennomfører "Det store oppdraget": Landets ordførere, rektorer og foreldrerepresentanter oppfordres til å undertegne lokale manifest mot mobbing.
 • ·Elevrådshåndbok om skoledemokrati (Barneombudet).
 • Nordisk forskerkonferanse om mobbing, 24. -25.09.03 (Nordisk Ministerråd).
 • Spredning og implementering av ulike program, som Olweus-programmet og Senter for atferdsforsknings program ZERO (Læringssenteret) og Mangfold og Dialog (MOD) i regi av Utdanningsforbundet.
 • Utarbeidelse og utsendelse av veiledningsmateriell fra alle partene.
 • Videreføring av "Verdier i skolehverdagen" (Læringssenteret) og "Skal - skal ikke" (Kristent Pedagogisk Forbund).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - Lovdata, kap. 9a

Veileder til Opplæringslova 9a

Manifest mot mobbing - bokmål

Manifest mot mobbing - nynorsk