Historisk arkiv

Rundskriv F-12-03

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2003 - Prøvevalg ved videregående skoler

Rundskriv
F-12-03

Saksnr. 200303409

31.03.2003

Fylkeskommunene
Oslo kommune
Fylkeskommunale videregående skoler
Statlige videregående skoler
Private videregående skoler
Fylkesmennene
Læringssenteret
Elevorganisasjonen
Lærerorganisasjonene
De politiske partienes ungdomsorganisasjoner

KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2003 – PRØVEVALG VED VIDEREGÅENDE SKOLER

Jeg vil med dette, på samme måte som flere statsråder har gjort ved tidligere valg, oppfordre eierne av de videregående skolene til å organisere prøvevalg ved skolene forut for årets kommunestyre- og fylkestingsvalg.

En viktig oppgavene for skolen er å gi elevene innsikt i samfunnssystemet, å engasjere dem til å ta samfunnsansvar og å stimulere til en aktiv holdning blant annet til politiske spørsmål. Dessuten er det viktig at informasjon om praktiske og politiske sider ved offentlige valg når fram til elevene, særlig til dem som er førstegangsvelgere.

Det er mitt ønske at prøvevalget og opplegget rundt kan inngå som en planmessig gjennomført del av opplæringen. Skolene bør i tiden før og etter selve valget ta opp de nevnte problemstillingene både i de allmenne og de yrkesrettede fagene. Det kan også være fruktbart å trekke inn partier og organisasjoner utenfor skolene.

Jeg foreslår at rektor tar ansvaret for at planleggingen av prøvevalget og organiseringen av arbeidet rundt det kommer i gang. I selve planarbeidet bør representanter både for elevene og lærerne trekkes inn. Særlig mener jeg det er viktig at elevene får et medansvar for gjennomføringen, gjerne gjennom at elevrådet engasjeres.

Det bør legges til rette for at elevene kan sette seg inn i valgbrosjyrer og lignende fra partiene før prøvevalget. Elevene bør få anledning til å drøfte partiprogram for ett eller flere av de partiene som stiller til valg. Partier kan enkeltvis eller samlet inviteres til å ta del i timer, møter eller paneldebatter ved skolen. Dersom en skole velger å invitere representanter for de politiske partiene til et større presentasjons- eller debattmøte, bør opplegget for et slikt møte være godt planlagt på forhånd. Det er særlig viktig at den eller de som skal lede et slikt møte, har autoritet nok til en slik oppgave, at vedkommende er godt forberedt og har evne til nøytral møteledelse.

Erfaringene fra tidligere år har vist at ordningen med frie og hemmelige prøvevalg ved de videregående skolene har vært motiverende. Elevene har fått økt forståelse for selve valghandlingen, og de har fått en opplevelse av et valgs verdi for den enkelte og for samfunnet. Skoleprøvevalget kan også bli en ekstra stimulans for førstegangsvelgere til å nytte stemmeretten sin ved det offentlige valget 15. september 2003.

Med dette brevet følger to vedlegg:

Som det går fram av vedlegg to, må prøvevalg i regi av NSD avvikles 3. eller 4. september. Jeg vil anbefale at de skolene som ønsker å arrangere et debattmøte med representanter fra de politiske partiene, legger denne debatten i nær tilknytning til selve prøvevalget. De politiske ungdomsorganisasjonene ønsker at når de bes om å delta på store debattmøter ved flere skoler i samme fylke, så bør disse møtene spres over flere dager av hensyn til deres mulighet til å være representert.

Aktuell informasjon og regelverk knyttet til det offisielle valget finnes på Kommunal- og regionaldepartementets nettside:

http://www.dep.no/krd/norsk/valg/index-b-n-a.html

Jeg vil oppfordre fylkeskommunene/skolene til å legge til rette for at så mange videregående skoler som mulig kan ta del i prøvevalget.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Kristin Clemet