Historisk arkiv

Forslag til nytt regelverk for barnebidrag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Pressemelding

Nr.: 01017
Dato: 02.03.01

Forslag til endringer i bidragsregelverket lagt frem:

- Et mer rettferdig og tidsriktig regelverk

- Regelverket skal oppmuntre til aktiv omsorg fra begge foreldre, og begge foreldre bør bidra til forsørgelsen etter økonomisk evne. Målsettingen har vært et rettferdig og tidsriktig regelverk, sier barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim. Regjeringen la i dag frem forslag til endringer i bidragsregelverket, som tar utgangspunkt i hva det koster å ha et barn, mors og fars inntekt samt samvær med barnet. Reglene vil gjelde når barnebidraget fastsettes av det offentlige.

I dag beregnes barnebidraget som en prosentandel av bidragpliktiges personinntekt. Nå ønsker regjeringen at bidragsmottakers inntekt skal telle med. Forslaget bygger på et høringsnotat som var ute på bred høring i 1999.

Kostnadsmodellen legger til grunn hva det faktisk koster å ha barn. Kostnadene bygger på SIFOs standardbudsjett for et rimelig forbruk, og øker med barnets alder. I tillegg kommer utgifter til barnetilsyn og boutgifter. Til fratrekk i underholdskostnaden kommer barnetrygd og forsørgerfradraget i skatt. Når den samlede kostnaden til barnets underhold er fastsatt, fordeles utgiftene forholdsmessig etter begge foreldrenes inntekter.

Skatteloven foreslås endret, slik at skattefradraget for bidragspliktige og skatteplikten for bidragsmottakere oppheves. Refusjonsregelen for bidragsmottakere med overgangsstønad foreslås også opphevet, slik at disse får beholde hele bidraget uavkortet. I tilfeller der bidragspliktig har spesielt høy inntekt, kan bidragsmottaker søke om et tilleggsbidrag.

Det innføres en gebyrordning for offentlig fastsettelse og endring av barnebidrag. Gebyrets størrelse vil følge av forskrifter som skal utarbeides og sendes på høring. En av målsettingene med gebyret er at det skal oppmuntre partene til å inngå egne avtaler, og de som ikke har betalingsevne vil bli skjermet.

Dagens regler innebærer at bidragspliktig som hovedregel må dekke utgifter ved samvær når han bor langt vekk fra barnet. Barnelovens regel om reisekostnader ved samvær foreslås endret slik at hovedregelen blir en forholdsmessig fordeling av reisekostnadene mellom foreldrene etter deres inntekter.

- Det har vært viktig for oss å legge frem regler som finner skjæringspunktet mellom en rettferdig og en økonomisk og administrativ håndterbar ordning, sier Orheim. Både samvær og inntekt deles opp i "klasser", som gjør at man ikke kan kreve endring av bidraget med mindre det skjer vesentlige endringer i foreldrenes inntekt og i samværet.

Priv til red:

Mer informasjon på www.barnebidrag.dep.no

Hovedinnhold i det nye forslaget

linkdoc118154#docFakta forslag til nye bidragsregler - sammendrag

linkurl/bfd/html/calc/start.html_blankBidragskalkulator: Regn ut hva bidraget ditt blir med det nye forslaget

linkdoc118150#docBeregning av barnebidrag: Viser eksakt hvordan bidraget regnes ut

linkdoc118152#docRegneeksempel

linkdoc118151#docVanlige spørsmål om barnebidrag

linkdoc118193#docOdelstingsproposisjonen (Ot.prp. 43 (2000-2001))