Historisk arkiv

Utvalg skal kartlegge kvinnevold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal granske situasjonen for kvinner som utsettes for fysisk og psykisk vold. (31.08.2001)

Pressemelding

Nr.: 16 -2001
Dato: 31.08.2001
Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Espen Strai, 22 24 51 41

Utvalg skal kartlegge kvinnevold

Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal granske situasjonen for kvinner som utsettes for fysisk og psykisk vold.

- Vold mot kvinner fra nåværende eller tidligere samlivspartner er et alvorlig samfunnsproblem. Nå ønsker vi å kartlegge hvor de utsatte møter veggen og ikke får den hjelpen de trenger, sier justisminister Hanne Harlem.

En av målsetningene med utvalget er at det skal komme med forslag til flere virkemidler som kan brukes til å bekjempe vold mot kvinner. Dette kan blant annet innebære forslag til forbedringer og innskjerpinger av dagens lovverk, samordningstiltak og styrking av det offentlige hjelpeapparatet.

- Samtidig håper jeg at utvalget kan klare å skape en samfunnsdebatt som setter søkelys på situasjonen for kvinner som blir utsatt for vold og barn som vokser opp i voldsfamilier. Mange utvalg lever sitt eget stille liv helt til det blir lagt frem en rapport. Slik skal det altså ikke være med dette utvalget, sier Harlem.

Utvalget ledes av Nita Kapoor, som de siste årene har arbeidet som kommunikasjonsdirektør i NSB og som politisk rådgiver. Kapoor er i dag bosatt i Oslo.

De øvrige medlemmene av utvalget er:

Prof. Dr. med. Berit Schei, Trondheim

Rådgiver Rachel Paul, Bærum

Daglig leder Tove Smaadahl, Trøgstad

Familierådgiver Øyvind Aschjem, Langesund

Psykolog Solveig Bø Vatnar, Molde

Avdelingsdiretør Wenche L. Kverneland, Oslo

Juridisk rådgiver Astri Aas-Hansen, Asker

Sjefskonsulent Erik Normann, Oslo

Politimester Truls Fyhn, Tromsø

Domprost Tor Berger Jørgensen, Bodø

Forsker Øystein Guldvåg Holter, Oslo

Vedlegg:

Mandat

Utvalget skal utrede stillingen for kvinner som utsettes for fysisk og psykisk vold, trusler og overgrep av nåværende eller tidligere samlivspartner. Utvalget kan også vurdere om utredningen skal omfatte vold fra andre nærstående personer. Utvalgets arbeid skal styrke stillingen til kvinner utsatt for vold og overgrep gjennom å foreslå forbedringer og innskjerpinger av lovverket, iverksettelse av forbedrede forebyggende tiltak og utvikling av tiltak for at ofrene kan bli møtt av offentlige instanser på en bedre måte.

Utvalget skal med utgangspunkt i foreliggende kunnskap og forskning gi en beskrivelse av ulike former for vold og overgrep rettet mot kvinner fra nåværende eller tidligere samlivspartnere, inkludert å beregne de samfunnsmessige omkostningene av denne volden, jfr. NOU 1999:13 Kvinners helse i Norge.

Situasjonen for volds- og trusselutsatte kvinner skal utgjøre hovedfokus for utvalgets arbeid. I tillegg skal utvalget, som et viktig ledd i å forbedre det forebyggende arbeidet, se på situasjonen for barn som vokser opp i voldsfamilier. Utvalget skal foreta en gjennomgang av barnas behov for hjelp samt foreta en vurdering av hvordan tilbudet kan forbedres gjennom henholdsvis krisesentrene og hjelpeapparatet for øvrig.

Utvalget skal kartlegge hvordan det offentlige apparatet møter kvinner som har vært utsatt for vold eller overgrep, herunder gi en vurdering av i hvilken grad dagens tilbud ivaretar det samlede behov for bistand denne gruppen har, også med sikte på om det dekker behovet til særlig utsatte grupper; for eksempel innvandrerkvinner, funksjonshemmede kvinner og eldre kvinner. Kartleggingen skal munne ut i en vurdering av behovet for å styrke de praktiske hjelpetilbudene samt inneholde forslag til eventuelle endringer som bidrar til at det offentlige kan forbedre sine rutiner. Krisesentrenes rolle skal vurderes særskilt i denne sammenheng, med sikte på å styrke kvaliteten på tilbudet til brukerne, inkludert til barn. Utvalget må vurdere om det i forbindelse med endring av tilskuddsordningen er behov for en lovfesting av krisesentrene og om det i den forbindelse avdekkes andre problemstillinger som bør løses.

Utvalget skal foreta en vurdering av hvorvidt dagens taushetspliktsregler er til hinder for nødvendig samarbeid mellom politi, helse- og sosialtjenesten, barnevernet og eventuelt andre i arbeidet for å bistå voldsutsatte kvinner.

Utvalget skal videre, i samarbeid med Kompetansesenter for voldsarbeid, foreta en vurdering av behovet for å styrke kunnskapen hos de ulike yrkesgrupper som behandler eller på annen måte kommer i kontakt med kvinner som har vært utsatt for vold.

Utvalget skal også vurdere i hvilken grad dagens økonomiske støtte- og erstatningsordninger ivaretar voldsutsatte kvinners behov for økonomisk bistand.

Utvalget bør også se nærmere på hvordan det forebyggende arbeidet kan styrkes gjennom tilbud til menn som utøver vold. Vurderingene skal bygge på de erfaringer som innhentes i formidlingsprosjektet under handlingsplanen Vold mot kvinner, der målsettingen er å systematisere og bearbeide den kunnskap som er utviklet i de ulike behandlingstilbudene til menn med voldsproblemer.

Utvalget skal i sin utredning for øvrig bygge på de vurderinger og synspunkter som fremkommer i de utredninger og rapporter som er under arbeid. Dette innbefatter blant annet forslaget om å gi trusselutsatte mulighet til å skifte personnummer, endring av regler om besøksforbudet, og utredningen om fornærmedes stilling i straffeprosessen. Utvalget skal imidlertid ikke vurdere de problemstillingene som inngår i ovennevnte arbeider.

Utvalget skal etter behov søke råd hos relevante fagmiljøer, også i en mer aktiv utadrettet form, for eksempel ved å arrangere en høringskonferanse hvor fagmiljøene kan komme til orde. Utvalget skal også bygge på internasjonale erfaringer på feltet, særlig er erfaringer fra kvinnofrid i Sverige av interesse.

Utvalget kan før øvrig ta opp andre spørsmål og tema som naturlig reiser seg innenfor det beskrevne problemfeltet. Departementet kan for øvrig ved behov, utvide mandatet til nye oppdrag innenfor samme område.

Utvalget skal klargjøre de økonomiske og administrative konsekvensene av de tiltak som foreslås.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. september 2003.