Historisk arkiv

Lettere arbeidsinnvandring for spesialister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet la fredag fram en odelstingsproposisjon med forslag til endringer i utlendingsloven. Endringer gjelder reglene for arbeidsinnvandring, og tilknytning til det europeiske fingeravtrykk-systemet Eurodac.

Pressemelding

Nr.: 70/2001
Dato: 18.05.2001

Forslag fra Regjeringen:

Lettere arbeidsinnvandring for spesialister

Kommunal- og regionaldepartementet legger i dag fram en odelstingsproposisjon med forslag til endringer i utlendingsloven. Endringer gjelder reglene for arbeidsinnvandring, og tilknytning til det europeiske fingeravtrykk-systemet Eurodac.

Kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad mottok i mars i år en rekke forslag til forenklinger av utlendingsregelverket fra en hurtigarbeidende statssekretærgruppe. Siktemålet er å lette rekruttering av utenlandsk arbeidskraft til Norge og å redusere saksbehandlingstiden for slike søknader.

Kommunal- og regionaldepartementet har i vinter arbeidet med de nødvendige lovendringene for å følge opp rapporten. En odelstingsproposisjon er i dag oversendt Stortinget med forslag til endringer i utlendingsloven som skal gjøre det enklere for spesialister å søke om arbeidstillatelse fra Norge. Adgangen gjelder ikke for utlendinger som er her i forbindelse med en søknad om asyl. Det åpnes også for å gi politiet myndighet til å avgjøre søknad om arbeidstillatelse, og for at norske utenriksstasjoner skal kunne innvilge slike søknader.

Parallelt med lovarbeidet arbeider Kommunal- og regionaldepartementet og Utlendingsdirektoratet med utforming av de nødvendige forskriftsendringer.

- Departementets siktemål er at forenklingstiltakene skal være på plass senest innen utløpet av året, fremholder Brustad.

Samtidig legges det fram forslag til endringer i utlendingsloven for å delta i fingeravtrykk-utveksling i det elektroniske Eurodac-systemet. Systemet består av en sentral fingeravtrykks-database for asylsøkere og visse andre utlendinger, som hvert land kan legge inn opplysninger i. Fingeravtrykk-systemet blir et viktig hjelpemiddel i forbindelse med anvendelsen av Dublin-reglene som trådte i kraft for Norge 1. åpril i år. - Formålet er å gjøre det enklere å fastslå hvilket land som har ansvaret for å behandle en søknad om asyl. Eurodac-systemet forventes operativt fra årsskiftet, opplyser kommunal- og regionalminister Brustad.