Historisk arkiv

Økte bevilgninger til UDI

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til UDI og politiet som følge av økt tilstrømning av asylsøkere. I en stortingsproposisjon som legges frem i dag foreslår regjeringen en samlet økning på 280 millioner kroner.

Pressemelding

Nr.: 131/2001
Dato: 14.09.2001

Økte bevilgninger til UDI

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til UDI og politiet som følge av økt tilstrømning av asylsøkere. I en stortingsproposisjon som legges frem i dag foreslår regjeringen en samlet økning på 280 millioner kroner.

Det store antallet asylsøkere har ført til økt saksmengde i politiet og i UDI. Dersom tilstrømningen fortsetter som i dag, vil Norge i år motta 16 000 asylsøkere. Dette er det dobbelte av hva som tidligere er lagt til grunn. Det må derfor straks settes inn tiltak for å øke kapasiteten i UDI og politiet, samtidig som organiseringen av arbeidet, prosedyrer og rutiner må endres.

Følgende økninger foreslås:

  • For at politiet skal kunne registrere det økte antallet asylsøkere i 2001, og effektuere et økt antall uttransporteringer, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til politiet med til sammen 37 millioner kroner.
  • Bevilgningen til fri rettshjelp, som blant annet går til advokatbistand til asylsøkere, er foreslått økt med 15 millioner kroner.
  • For å øke saksbehandlingskapasiteten i UDI er det foreslått en økning på 17 millioner kroner. Av dette beløpet er 9 millioner kroner knyttet til økte utgifter til bruk av tolk.
  • Forslag til økning i bevilgningen til drift av statlige mottak for asylsøkere og flyktninger er på 211 millioner kroner.