Historisk arkiv

Statlige arbeidsplasser ut av Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen har vedtatt nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon.

Pressemelding

Nr.: 44/2001
Dato: 30.03.2001

Statlige arbeidsplasser ut av Oslo

Regjeringen har vedtatt nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon. Et hovedprinsipp i Regjeringens lokaliseringspolitikk er at nye statlige arbeidsplasser skal lokaliseres utenfor Oslo. Unntaket fra denne hovedregel skal begrunnes særskilt. Videre vil Regjeringen sette i gang et eget arbeid med sikte på å flytte statlige arbeidsoppgaver og funksjoner ut av Oslo.

Regjeringen kan allerede vise til flere eksempler på etableringer utenfor Oslo. Den nye domstolsforvaltningen og det nye nasjonale ENØK-senteret blir begge lokalisert til Trondheim, den nye vernepliktsforvaltningen er foreslått lagt til Hamar og mye av den nye forvaltningsutdanningen for Forsvaret foreslås til Halden.

- Regjeringens fornyelsesprogram innebærer nødvendige omlegginger innenfor flere statlige etater. Dette er maktpåliggende å gjøre for å forbedre det offentlige velferdstilbudet. Befolkningen i distriktene vil i særlig grad ha nytte av dette. Gjennomføringen av så mange reformer vil imidlertid kunne få konsekvenser for lokaliseringen av en del statlige arbeidsplasser, i første rekke i distriktene. Det er derfor viktig at regjeringen har en aktiv politikk for å møte disse utfordringene, sier kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad, som på denne måten kobler fornyelsespolitikken og distriktspolitikken tett sammen.

- Retningslinjene vil dessuten være et viktig bidrag for å sikre at endringsprosessene innenfor statlige etater blir sett i sammenheng, sier kommunal og regionalminister Brustad. Derfor vil Regjeringen kunne gå inn med særlige omstillingstiltak i kommuner eller regioner som i betydelig grad får redusert sitt arbeidsplasstilbud – blant annet som følge av at statlige arbeidsplasser forsvinner. Dette er allerede gjort i samband med forslaget om omlegginger i Forsvaret, hvor det foreslås at 250 millioner kroner rettes mot omstillingsarbeid i kommuner som rammes sterkt. Dessuten er Vardø kommune gitt omstillingsstatus blant annet på grunn av betydelig reduksjon i statlige arbeidsplasser.

De nye retningslinjene inneholder blant annet en klargjøring og beskrivelse av hvilke lokaliseringskriterier som skal legges til grunn ved etablering av nye statlige virksomheter og ved desentralisering av oppgaver og funksjoner, samt hvilke krav som stilles til statlige virksomheter ved omstruktureringer.