Historisk arkiv

Rapport til Europarådet om Norges oppfølging av Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport til Europarådet om Norges oppfølging av Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Denne rapporten beskriver gjennomføringen av bestemmelsene i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelsen av nasjonale minoriteter i Norge. Som nasjonale minoriteter i Norge regnes jøder, kvener, rom (sigøynere), romanifolket (taterne/de reisende) og skogfinner.