Historisk arkiv

Rundskriv F-041-00

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Revidert læreplan for matematikk studieretningsfag i stu-dieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag (14.07.00)

Rundskriv
F-041-00

Saksnr. 00/2749

14.07.2000

Læreplan
Matematikk
Studieretningsfag

Fylkeskommunene
Oslo kommune
Fylkeskommunale videregående skoler
Statlige videregående skoler
Private videregående skoler
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Opplæringsrådene
Sametinget
Samordna opptak
Elevorganisasjonen
Lærerorganisasjonene
Norsk Matematikkråd
Landslaget for matematikk i skolen
Universitetene og høgskolene
Lærerutdanningsinstitusjonene
Næringslivets Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Kommunenes Sentralforbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Fylkesarbeidskontorene
AOF – Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge
Norsk forbund for fjernundervisning
Voksenopplæringsforbundet
Senter for etterutdanning
Nasjonalt læremiddelsenter
Statens utdanningskontorer
Den norske forleggerforening

Revidert læreplan for matematikk studieretningsfag i stu-dieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag

Departementet har den 12. juli 2000 godkjent den vedlagte læreplanen for matematikk studie-retningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. På VKI-nivå (2MX/2MY) tas læreplanen i bruk f.o.m. skoleåret 2001/2002, og på VKII-nivå (3MX/3MY) f.o.m. skoleåret 2002/2003. Fra samme tidspunkt trekkes nåværende læreplan for matematikk studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag (godkjent september 1994) tilbake.

Sentralt gitt eksamen etter gammel læreplan vil siste gang bli avholdt våren 2002 for 2MX/2MY og våren 2003 for 3MX/3MY.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at 2MY i den reviderte læreplanen har et mindre omfang enn tidligere. Det er ikke mulig å få uttelling for både MX og MY på samme nivå på vitne-målet. Det vil videre ikke være anledning for elever og privatister med 2MX på vitnemålet å få 3MY på vitnemålet også. De kan heller ikke får fordypningspoeng/realfagspoeng ved å ta eksamen i 3MY i tillegg til 2MX. Det er mulig å ta 3MX etter å ha tatt 2MX eller 2MY.

Nivåene i matematikk vil fremdeles bygge på hverandre, jf rundskriv F-124-97.

Med hilsen

Arild Thorbjørnsen e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Thorvald Astrup
fung. underdirektør

Vedlegg: Læreplan