Historisk arkiv

Tro og livssyn for alle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

"Tro og livssyn" foreslås som nytt navn på grunnskolefaget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. Regjeringen la fram stortingsmeldingen om evalueringen av faget fredag, og går inn for å sette ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå læreplanen i faget. (30.03.01)

Pressemelding

Nr.: 026-01
Dato: 30.03.01

Tro og livssyn for alle

"Tro og livssyn" foreslås som nytt navn på grunnskolefaget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. Regjeringen går inn for å sette ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå læreplanen i faget. Målet er et fellesfag med minst mulig behov for fritak. Den begrensede fritaksretten skal sikres gjennom bedre informasjon til foreldrene og et enkelt meldingsskjema. Regjeringen vil også sørge for bedre etterutdanning av lærere.

Dette kommer fram i en stortingsmelding "Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering" (KRL), ( St.meld. nr. 32 (2000-2001)) som ble lagt fram i statsråd fredag.

KRL-faget ble innført som obligatorisk fag fra høsten 1997, med begrenset fritaksrett, som del av grunnskolereformen. Faget er et ordinært skolefag på linje med de andre fagene i skolen, og er forankret i opplæringsloven, de overordnede målene og retningslinjene i læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Stortinget har bedt om en evaluering av faget etter tre år, med særlig vekt på praktiseringen av fritaksretten.

Denne evalueringen viser at lærerne, foreldrene og elevene gjennomgående er fornøyde med faget. Omkring fem prosent av elevene har fritak fra deler av undervisningen (ni prosent i Oslo). Det er imidlertid store lokale forskjeller i praktiseringen av fritaksretten. Spesielt tros- og livssynsminoriteter har uttrykt uro over det de opplever som restriktiv fortolkning av fritaksreglene ved enkelte skoler. Når det gjelder selve opplæringen, er det store lokale variasjoner i vektleggingen av de ulike temaene innen faget.

Departementet skal sette ned en arbeidsgruppe som skal lage forslag til revisjon av læreplanen og til veiledning for lærerne. Det tas sikte på å redusere stoffmengden, særlig på småskoletrinnet.

Regjeringen foreslår i stortingsmeldingen at kristendomsdelene i faget samlet skal omfatte omkring halvparten av stoffmengden - alle skoleårene sett under ett. Andre religioner og etikk/filosofi skal utgjøre den andre halvparten. I dag har kristendommen i gjennomsnitt 55 prosent av undervisningstiden i faget, men variasjonene er store.

I stortingsmeldingen står det også at skolen og foreldrene skal få bedre informasjon om fagets innhold og om fritaksretten fra deler av undervisningen. Det skal utarbeides en egen håndbok med tekst på flere språk. Det skal også lages et standard meldingsskjema om fritak fra deler av undervisningen, for å sikre en mer ensartet lokal praktisering av den begrensede fritaksretten.

Regjeringen vil styrke etterutdanningen av lærere som underviser i faget.

Det er nødvendig med en lovendring for å forandre fellesfagets navn til "Tro og livssyn".

St. meld nr. 32 (2000-2001) Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering.

 

Faktabladet