Historisk arkiv

Kjenstad landskapsvernområde opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringa har i dag vedtatt opprettelsen av Kjenstad landskapsvernområde i Snåsa. Området fremstår i dag som et sjeldent flott avsmeltingslandskap som tydelig illustrerer en dramatiske forhistorie. (08.12.00)

Pressemelding


Dato: 08.12.00
Kontaktperson: Asbjørn Solås, telefon 22 24 58 65

Kjenstad landskapsvernområde opprettet i Snåsa

Regjeringa har i dag vedtatt opprettelsen av Kjenstad landskapsvernområde i Snåsa. Området fremstår i dag som et sjeldent flott avsmeltingslandskap som tydelig illustrerer den dramatiske forhistorien.

Kjenstad landskapsvernområde er på ca 2,7 km ² og utgjør et interessant naturhistorisk dokument.

Verneforskriften er utformet slik at de spesielle formene i landskapet blir ivaretatt. Nydyrking på terrasseflatene blir f. eks. tillatt, mens inngrep som planering og dyrking av terrassekanter ikke er tillatt.

Området ble midlertidig vernet i 1992, da planer om grusuttak i området kom i konflikt med de kvartærgeologiske verneverdiene. Verneforslaget ble sendt på lokal høring våren 1996, og på sentral høring samme høst.

Kjenstad landskapsvernområde har meget høye kvartærgeologiske verneverdier, med flere terrassenivå, toppflater og ei svært stor erosjonsrenne. Området er vernet på grunn av høy kvartærgeologisk verdi. Terrasselandskapet omkring Kjenstadgårdene har sin opprinnelse fra isavsmeltingsperioden for knapt 10 000 år siden, da store smeltevannselver førte sand, grus og slam ut i Trondheimsfjorden på dette stedet. Senere har Gjørstadelva skåret seg ned og formet yngre terrasser på mange nivå i takt med landhevingen, både ved Kjenstad og videre nedover dalen.