Historisk arkiv

Verneplan vedtatt for edelløvskog i Hedmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringa har i statsråd i dag vedtatt fredning av tre naturreservater i Hedmark. Verneplanen skal bevare noen av de største og mest biologisk verdifulle edelløvskogene i fylket. Samlet areal for den fredede edelløvskogen utgjør ca. 376 daa. (08.12.00)

Pressemelding


Dato: 08.12.00
Kontaktperson: Asbjørn Solås, telefon: 22 24 58 65

Verneplan vedtatt for edelløvskog i Hedmark

Regjeringa har i statsråd i dag vedtatt fredning av tre naturreservater i Hedmark fylke. Verneplanen skal bevare noen av de største og mest biologisk verdifulle edelløvskogene i Hedmark. Samlet areal for den fredede edelløvskogen utgjør ca. 376 daa.

Edelløvskogen er i Hedmark ved nordgrensen av sitt utbredelsesområde på Østlandet, og finnes her kun i områder med spesielt gunstige vekstbetingelser.

De tre naturreservatene er:

  1. Bjørgedalen naturreservat, Ringsaker og Hamar kommuner (150 daa)
  2. Butterkvern naturreservat, Ringsaker kommune (46 daa)
  3. Kløvstadhøgda naturreservat, Ringsaker kommune (180 daa)

Formålet er å bevare noen av de største og mest verdifulle forekomstene med edelløvskog i Hedmark, sammen med spesielle geologiske forekomster. Tidligere er det opprettet bare ett edelløvskogreservat i Hedmark, Rotlia naturreservat.

Edelløvskog domineres av treslag som setter forholdsvis store krav til jordsmonn, vekstperiode og sommertemperatur. Sett i landsmålestokk er det forholdsvis få forekomster med denne typen skog i Hedmark. Edelløvskogen er her ved nordgrensen for sitt utbredelsesområde, og de største forekomstene er lokalisert til områder med spesielt gunstige vekstbetingelser.