Historisk arkiv

Maridalen vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag vedtatt å opprette Maridalen landskapsvernområde. Vernet skal bidra til å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen. Vernevedtaket betyr at utbyggingsplanene for golfbanen ikke kan gjennomføres i Maridalen. (31.08.01)

Pressemelding

Dato: 31.08.01

Maridalen vernet

Kongen har i statsråd i dag vedtatt å opprette Maridalen landskapsvernområde. Vernet skal bidra til å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen. Området har viktige biologiske, geologiske og kulturhistoriske verdier. Vernevedtaket betyr at utbyggingsplanene for golfbanen ikke kan gjennomføres i Maridalen.


Margaretakirkens ruiner ved Kirkeby
Et særegent kulturminne i verneområdet, godt kjent for alle Oslofolk, brukt mye i både kulturell og kirkelig sammenheng.
Foto: Bjørn Rørslett/NN/Samfoto


Kveldsvakkert ved Maridalsvannet sett i retning mot Kirkeby. I Maridalen finnes den siste store området av de tidligere frodige og rike Akerbygdene rundt Oslo. Landskapsbildet med dyrket mark, en variert naturstruktur og bygninger er lite påvirket av moderne stordriftsformer.

Foto: Bjørn Rørslett/NN/Samfoto

- Dette vedtaket er utrolig viktig og veldig gledelig. Maridalen er noe av det vakreste vi har rundt Oslo. Nå er et svært populært friluftsområde blitt sikret for Oslos befolkning, sier miljøvernminister Siri Bjerke

I Maridalen finnes den siste store området av de tidligere frodige og rike Akerbygdene rundt Oslo. Landskapsbildet med dyrket mark, en variert naturstruktur og bygninger er i store trekk lite påvirket av moderne stordriftsformer og tekniske inngrep. Maridalen har fått høyeste verneverdi i den nasjonale registreringen av kulturlandskap. Sammen med Akerselva Miljøpark ble Maridalen plukket ut som et av Norges sju prosjekter i forbindelse med Europarådets kulturlandskapskampanje. Dette gir området en spesiell internasjonal status.

Maridalen er med sin beliggenhet et meget populært friluftsområde for Oslos befolkning, og en av de viktigste innfallsportene til Marka. Det er både jordbruks- og skogsdrift i Maridalen. Et vellykket vern av Maridalen er avhengig av at landbruket i dalen er levedyktig. Verneområdets areal er 28 km2.

Det foreligger planer om utbygging av golfbane innenfor det foreslåtte landskapsvernområdet. Miljøverndepartementet har i sin vurdering av konflikten mellom vernesaken og de planlagte golfbanen lagt avgjørende vekt på de store nasjonale verneverdiene som er dokumentert i Maridalen. Disse verdiene er i stor grad knyttet til et kulturlandskap som har beholdt et helhetlig preg fra tidligere tiders bruk. En golfbane vil være i strid med verneformålet for Maridalen landskapsvernområde. Vernevedtaket betyr at utbyggingsplanene for golfbanen ikke kan gjennomføres i Maridalen.

Allerede i 1985 ba Miljøverndepartementet miljøetaten i Oslo kommune (Oslo helseråd) og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å utarbeide et forslag til landskapsvernområde. Verneforslaget ble sendt på lokal høring 7.10.1996, og på sentral høring 22.8.2000.