Historisk arkiv

Forbud mot utstyr for å varsle og forstyrre trafikkontroller

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

I motorvogn skal det være forbud mot å ha eller bruke utstyr som kan varsle om eller forstyrre trafikkontroller. Dette går fram av et forslag til endring i vegtrafikkloven. (16.02.01)

Pressemelding

Nr.: 14/2001
Dato: 16.02.01

Forbud mot utstyr for å varsle og forstyrre trafikkontroller

I motorvogn skal det være forbud mot å ha eller bruke utstyr som kan varsle om eller forstyrre trafikkontroller.

Dette går fram av et forslag til endring i vegtrafikkloven. Forslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, har som mål å styrke trafikksikkerheten. – Trafikkontroller er et viktig virkemiddel i arbeidet med å bedre sikkerheten på vegene. Dersom en kan kjøre på vegene uten at en behøver å ta hensyn til politiets kontrollvirksomhet, vil resultatet bli at trafikksikkerheten reduseres for alle vegfarende, heter det i lovforslaget.

I forslaget blir det vist til at et utkast til ny lovbestemmelse har vært til uttalelse hos berørte myndigheter og organisasjoner. De aller fleste som har uttalt seg om utkastet gir sin tilslutning til forslaget om visse restriksjoner når det gjelder utstyr som kan varsle eller forstyrre trafikkontroller. Det blir også vist til at lignende restriksjoner allerede er innført i Danmark, Finland og Sverige.

Det foreslåtte forbudet omfatter utstyr som blokkerer, mottar eller sender signaler fra eller til utstyr for kontroll og overvåkning av trafikk.

Til redaksjonen:

For ytterlige opplysninger – se Ot.prp. nr. 40 (2000-2001) Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk