Historisk arkiv

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen overføres fra KRD til AAD 1. april

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 68/2001
Dato: 30. Mars 2001

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
overføres fra KRD til AAD 1. april

Kronprinsregenten har i statsråd i dag overført arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, med virkning fra 1. april 2001. Dette er en følge av at ledelsen av denne avdelingen fra 1. januar 2001 ble overført fra statsråd Sylvia Brustad til statsråd Jørgen Kosmo.

Stortinget godkjente i går de endringene overføringen medfører for statsbudsjettet for 2001.

Som ledd i overføringen av arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, er også forvaltningsansvaret for lover på dette feltet i dag besluttet overført fra KRD til AAD fra 1. april. Fra samme dato har AAD i dag fått delegert myndighet til å foreta endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendige som følge av overføringen.

Overføringen innebærer blant annet at Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra 1. april overtar ansvaret for de underliggende etatene Arbeidsforskningsinstituttet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Oljedirektoratet, Produkt- og elektrisitetstilsynet, Produktregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt.


Jens Stoltenbergs regjering ble utnevnt 17. mars 2000. Den er utgått fra Arbeiderpartiet. Regjeringen har følgende sammensetning:


Statsminister

:
Jens Stoltenberg

Utenriksminister:
Thorbjørn Jagland

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet:
Bjørn Tore Godal

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet,
Grete Knudsen

Statsråd og sjef for Arbeids- og administrasjonsdepartementet,
ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål,
arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen tilføres fra 1. april 2001:
Jørgen Kosmo

Statsråd og sjef for Finansdepartementet:
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet,
arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen flyttes til AAD fra 1. april 2001
Sylvia Brustad

Statsråd i Sosial- og helsedepartementet, sjef for helsesaker:
Tore Tønne

Statsråd og sjef for Kulturdepartementet:
Ellen Horn

Statsråd i Sosial- og helsedepartementet, sjef for sosialsaker,
ansvar også for administrasjonsavdelingen og budsjett- og økonomiavdelingen:
Guri Ingebrigtsen

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet:
Terje Moe Gustavsen

Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet:
Otto Gregussen

Statsråd i Utenriksdepartementet, sjef for utviklingssaker,
og utenriksministerens stedfortreder:
Anne Kristin Sydnes

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet:
Siri Bjerke

Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet:
Bjarne Håkon Hanssen

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet:
Hanne Harlem

Statsråd og sjef for Barne- og familiedepartementet:
Karita Bekkemellem Orheim

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet:
Olav Akselsen

Statsråd og sjef for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet:
Trond Giske