Historisk arkiv

Internasjonale organisasjoner Norge er medlem av

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Fullt navn

Akronym

Etableringsår
Sekretariatets lokalisering

Ansvarlig institusjon i Norge

       
       

African Development Bank

 • Banque africaine de développement
 • Den afrikanske utviklingsbank

ADB

BAD

1963

Abidjan

Utenriksdepartementet

 • Arctic Council
 • Arktisk Råd
 

1996

Washington

Utenriksdepartementet

Asian Development Bank

 • Banque asiatique de développement
 • Den asiatiske utviklingsbank

ADB

BAD

1966

Manila

Utenriksdepartementet

Bank for International Settlements

 • Banque des règlements internationaux
 • Den internasjonale bank i Basel

BIS

BRI

1930

Basel

Norges Bank

Central Office for International Carriage by Rail

 • Office central des transport internationaux ferroviaires

OCTI

1890

Bern

Norges Statsbaner - NSB

Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources

 • Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique
 • Kommisjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis

CCAMLR

1982

Hobart

Utenriksdepartementet

Consultative Group on International Agricultural Research

 • Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
 • Konsultativ gruppe for internasjonal landbruksforskning

CGIAR

1971

Washington

Utenriksdepartementet

Council of Europe

 • Conseil de l'Europe
 • Europarådet

CE

CE

1949

Strasbourg

Utenriksdepartementet

Council of the Baltic Sea States

 • Conseil des etats de la mer Baltique
 • Østersjørådet

CBSS

CEB

1992

Utenriksdepartementet

Economic Development Institute

 • Institut de développement économique
 • Verdensbankens utviklingsinstitutt

EDI

IDE

1955

Washington

Utenriksdepartementet

EFTA Court

 • Cour de l'AELE
 • EFTA-domstolen
 

1994

Luxembourg

Utenriksdepartementet

EFTA Surveillance Authority

 • Autorité de surveillance AELE
 • EFTAs overvåkingsorgan
 

1994

Brussel

Utenriksdepartementet

European and Mediterranean Plant Protection Organization

 • Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes
 • Den europeiske plantevernorganisasjon

EPPO

OEPP

1951

Paris

Landbruksdepartementet

European Atomic Energy Society

 • Société européenne d'énergie atomique
 • Det europeiske atomenergiselskap

EAES

SEEA

1954

Paris

Institutt for energiteknikk

European Bank for Reconstruction and Development

 • Banque européenne pour la reconstruction et le développement
 • Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling

EBRD

BERD

1990

London

Nærings- og handels-

departementet

European Civil Aviation Conference

 • Commission européenne de l'aviation civile
 • Den europeiske sivile luftfartskonferanse

ECAC

CEAC

1954

Neuilly-sur-Seine

Samferdselsdepartementet

European Collaboration on Measurement Standards

EUROMET

1987

Lyngby

Nærings- og handels-

departementet

v/Justervesenet

European Commission of Human Rights

 • Commission européenne des droits de l'homme
 • Europeisk kommisjon for menneskerettigheter
 

1954

Strasbourg

Utenriksdepartementet

European Company for the Financing of Railway Rolling Stock

 • Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire
 • Europeisk selskap for finansiering av jernbanemateriell

EUROFIMA

EUROFIMA

1956

Basel

Norges Statsbaner - NSB

European Conference of Ministers of Transport

 • Conférence européenne des ministres des transports
 • Den europeiske transportministerkonferanse

ECMT

CEMT

1953

Paris

Samferdelsdepartementet

European Conference of Postal and Telecommunications Adminstrations

 • Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications
 • Den europeiske post- og teleforening

CEPT

1959

København

Postdirektoratet

Teledirektoratet

European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research

 • Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique

COST

1970

Brussel

Utenriksdepartementet

European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Network

 • Programme coopératif européen de réseaux en ressources phyto-génétiques des cultures

ECP/GR

1980

Roma

Landbruksdepartementet

European Court of Human Rights

 • Cour européenne des droits de l'homme
 • Europeisk domstol for menneskerettigheter
 

1959

Strasbourg

Utenriksdepartementet

European economic area

 • Espace économique européen
 • Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

EEA

EEE

EØS

1992

Brussel

Utenriksdepartementet

European Forest Genetic Resources Programme

 • Programme européen pour les resources génétique forestières

EUFORGEN

1994

Roma

Landbruksdepartementet

European Free Trade Association

 • Association européenne de libre-échange
 • Det europeiske frihandelsforbund

EFTA

AELE

1960

Genève

Utenriksdepartementet

European Molecular Biology Laboratory

 • Laboratoire européen de biologie moléculaire
 • Det europeiske molekulærbiologiske laboratorium

EMBL

1973

Heidelberg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

European Organization for Experimental Photogrammetric Research

 • Organisation européenne d'études photogrammetriques expérimentales
 • Europeisk organisasjon for eksperimentell fotogrammetrisk forskning

OEEPE

1953

Enschede

Statens kartverk

European Organization for Nuclear Research

 • Organisation européenne pour la recherche nucléaire
 • Den europeiske organisasjon for kjerneforskning

CERN

1954

Genève

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites

 • Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques

EUMETSAT

1986

Darmstadt

Samferdselsdepartementet

European Organization for the Safety of Air Navigation

 • Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

EUROCONTROL

1960

Brussel

Samferdselsdepartementet

European Radiocommunications Office

 • Bureau européen des radiocommunications

ERO

1991

København

Samferdselsdepartementet

European Space Agency

 • Agence spatiale européenne
 • Den europeiske romorganisasjon

ESA

1975

Paris

Nærings- og handels-

departementet

European telecommunications office

 • Bureau européen des télécommunications

ETO

1994

København

Samferdselsdepartementet

European Telecommunications Satellite Organization

 • Organisation européenne de télécommunications par satellite

EUTELSAT

1977

Paris

Samferdselsdepartementet

Financial Action Task Force on Money Laundering

 • Groupe d 'action financière sur le blanchiment des capiteaux

FATF

GAFI

1989

Paris

Justisdepartementet v/

Økokrim

Finansdepartementet

Food Aid Committee

 • Comité de l'aide alimentaire
 • Matvarerådet

FAC

1968

London

Utenriksdepartementet

Food and Agriculture Organization of the United Nations

 • Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
 • De Forente Nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk

FAO

1945

Roma

Utenriksdepartementet

Hague Conference on Private International Law

 • Conférence de La Haye de droit international privé
 • Haagkonferansen for internasjonal privatrett

HCOPIL

CODIP

1955

Haag

Justisdepartementet

Inter-American Development Bank

 • Banque interaméricaine de développement
 • Den interamerikanske utviklingsbank

IDB

BID

1959

Washington

Utenriksdepartementet

Intergovernmental Oceanographic Commission

 • Commission océanographique intergouvernementale

IOC

COI

1960

Paris

Fiskerdepartementet

Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail

 • Organisation intergouvernementale pour les transport internationaux ferroviaires
 • Mellomstatlig organisasjon for internasjonale jernbanetransporter

OTIF

1985

Bern

Norges Statsbaner - NSB

International Association of Lighthouse Authorities

 • Association internationale de signalisation maritime
 • Den internasjonale fyrvesen-organisasjon

IALA

AISM

1957

St. German-en-Laye

Kystdirektoratet

International Association of Ports and Harbors

 • Association internationale des ports

IAPH

AIP

1955

Tokyo

Kystdirektoratet

International Atomic Energy Agency

 • Agence internationale de l'énergie atomique
 • Det internasjonale atomenergibyrå

IAEA

AIEA

1957

Wien

Utenriksdepartementet

International Bank for Reconstruction and Development

 • Banque internationale pour la reconstruction et le développement
 • Den internasjonale bank for gjenreising og utvikling

IBRD

BIRD

1945

Washington

Utenriksdepartementet

International Bird Strike Committee

IBSC

1966

Gatwick Airport

Luftfartsverket

Luftforsvaret

Zoologisk museum

International Bureau of Education

 • Bureau international d'éducation

IBE

BIE

1925

Genève

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

International Bureau of Weights and Measures

 • Bureau international des poids et mesures
 • Det internasjonale byrå for vekt og mål

BIPM

1875

Sèvres

Nærings- og handelsdepartementet
v/Justervesenet

International Centre for Settlement of Investment Disputes

 • Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
 • Sentret for løsing av investeringstvister

ICSID

CIRDI

1966

Washington

Utenriksdepartementet

 • International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

ICCROM

1959

Roma

Miljøverndepartementet

Riksantikvaren

International Civil Aviation Organization

 • Organisation de l'aviation civile internationale
 • Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart

ICAO

OACI

1947

Montreal

Samferdselsdepartementet

Luftfartsverket

International Cocoa Organization

 • Organisation inernationale du cacao
 • Den internasjonale kakaoorganisasjon

ICCO

1973

London

Utenriksdepartementet

International Coffee Organization

 • Organisation internationale du café
 • Den internasjonale kaffeorganisasjon

ICO

OIC

1963

London

Utenriksdepartementet

International Conference for Railway Technical Unity

 • Conférence internationale pour l'unité technique des chemins de fer
 • Jernbanenes tekniske enhet

UT

1882

Bern

Norges Statsbaner - NSB

International Council for the Exploration of the Sea

 • Conseil international pour l'exploration de la mer
 • Det internasjonale råd for havforskning

ICES

CIEM

1902

København

Fiskeridepartementet

International Court of Justice

 • Cour internationale de justice
 • Den mellomfolkelige domstol

ICJ

CIJ

1946

Haag

Utenriksdepartementet

International Criminal Police Organization - INTERPOL

 • Organisation internationale de police criminelle - INTERPOL
 • Den internasjonale kriminalpolitiorganisasjon

ICPO-Interpol

OIPC-Interpol

1923

Lyon

Justisdepartementet

International Development Association

 • Association internationale de développement
 • Det internasjonale utviklingsfond

IDA

AID

1960

Washington

Utenriksdepartementet

International Energy Agency

 • Agence internationale de l'énergie
 • Det internasjonale energibyrå

IEA

AIE

1974

Paris

Utenriksdepartementet

International Exhibitions Bureau

 • Bureau international des expositions
 • Det internasjonale byrå for utstillinger

BIE

1928

Paris

Utenriksdepartementet

International Finance Corporation

 • Société financière internationale
 • Det internasjonale finansinstitutt

IFC

SFI

1956

Washington

Utenriksdepartementet

International Fund for Agricultural Development

 • Fonds international de développement agricole
 • FNs fond for jordbruksutvikling

IFAD

FIDA

1974

Roma

Utenriksdepartementet

International Grains Council

 • Conseil international des céréales
 • Kornrådet

IGC

1949

London

Utenriksdepartementet

International Hydrographic Organization

 • Organisation hydrographique internationale
 • Den internasjonale hydrografiske organisasjon

IHO

OHI

1919

Monte Carlo

Miljøverndepartementet

International Institute for Administrative Sciences

 • Institut international des sciences administratives

IIAS

IISA

1930

Brussel

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

 • Institute pour la démocratie et l'assistance électoral

International IDEA

1995

Stockholm

Utenriksdepartementet

International Institute for Refrigeration

 • Institut international du froid
 • Det internasjonale institutt for kjøleteknikk

IIR

IIF

1920

Paris

Fiskeridepartementet

International Institute for the Unification of Private Law

 • Institut international pour l'unification du droit privé
 • Det internasjonale institutt for ensartet privatrett

UNIDROIT

1926

Roma

Justisdepartementet

International Jute Organization

 • Organisation internationale du jute
 • Den internasjonale organisasjon for jute og juteprodukter

IJO

1984

Dhaka

Utenriksdepartementet

International Labour Organization

 • Organisation internationale du travail
 • Den internasjonale arbeidsorganisasjon

ILO

OIT

1919

Genève

Kommunal- og regionaldepartementet

International Lead and Zinc Study Group

 • Groupe d'étude international du plomb et du zinc
 • Studiegruppen for bly og sink

ILZSG

1959

London

Nærings- og handelsdepartementet

International Maritime Organization

 • Organisation internationale maritime
 • Den internasjonale skipsfartsorganisasjon

IMO

OMI

1948

London

Nærings- og handels-

departementet

International Mobile Satellite Organization

 • Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellite

INMARSAT

mobile

1979

London

Samferdselsdepartementet

International Monetary Fund

 • Fonds monétaire international
 • Det internasjonale valutafond

IMF

FMI

1944

Washington

Utenriksdepartementet

International Natural Rubber Organization

 • Organisation internationale du caoutchouc naturel
 • Den internasjonale naturgummiorganisasjon

INRO

OICN

1980

Kuala Lumpur

Utenriksdepartementet

International Nickel Study Group

 • Groupe d'étude international du nickel
 • Internasjonale studiegruppe for nikkel

INSG

1990

Haag

Nærings- og handelsdepartementet

International Office of Epizootics

 • Office international des épizooties
 • Det internasjonale byrå mot epidemiske dyresjukdomar

OIE

OIE

1924

Paris

Landbruksdepartementet

International Organization for Migration

 • Organisation internationale pour les migrations

IOM

OIM

1951

Genève

Kommunal- og regionaldepartementet

International Organization for Standardization

 • Organisation internationale de normalisation
 • Den internasjonale standardiseringsorganisasjon

ISO

1947

Genève

Norges standardiseringsforbund

International Organization of Legal Metrology

 • Organisation internationale de métrologie légale
 • Den internasjonale organisasjon for legal metrologi

OIML

1955

Paris

Nærings- og handelsdepartementet
v/Justervesenet

International Railway Congress Association

 • Association internationale du congrès des chemins de fer
 • Den internasjonale jernbanekongressunion

IRCA

AICCF

1884

Brussel

Norges Statsbaner - NSB

International Seed Testing Association

 • Association internationale d'essais de semences
 • Den internasjonale frøkontrollassosiasjon

ISTA

AISS

1921

Zürich

Landbruksdepartementet

International Social Security Association

 • Association internationale de la sécurité sociale

ISSA

AISS

1927

Genève

Rikstrygdeverket

International Telecommunication Union

 • Union internationale des télécommunications
 • Den internasjonale teleunion

ITU

UIT

1865

Genève

Teledirektoratet

International Telecommunications Satellite Organization

 • Organisation internationale des télécommunications par satellites
 • Den internasjonale telesatelittorganisasjon

INTELSAT

1964

Washington

Samferdselsdepartementet

International Trade Centre UNCTAD/

WTO

 • Centre du commerce international CNUCED/OMC
 • UNCTAD/WTOs internasjonale handelssenter

ITC

CCI

1964

Genève

Utenriksdepartementet

International Tropical Timber Organization

 • Organisation internationale des bois tropicaux
 • Den internasjonale organisasjon for tropisk tømmer

ITTO

OIBT

1987

Yokohama

Utenriksdepartementet

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - World Conservation Union

 • Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources - Union mondiale pour la nature
 • Den internasjonale naturvernorganisasjon

IUCN

UICN

1948

Gland

Miljøverndepartementet

International Union for the Protection of Industrial Property - Paris Union

 • Union internationale pour la protection de la propriété industrielle - Union de Paris
 • Den internasjonale union for beskyttelse av den industrielle eiendomsrett
 

1883

Genève

Patentstyret

International Union for the Protection of Literary and Artistic Works - Berne Union

 • Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Union de Berne
 • Den internasjonale union til vern av litterære og kunstneriske verk
 

1886

Genève

Patentstyret

International Union for the Publication of Customs Tariffs

 • Union internationale pour la publication des tarifs douaniers
 • Internasjonal union til utgivelse av tolltariffer
 

1890

Brussel

Finansdepartementet

International Union of Railways

 • Union internationale des chemins de fer
 • Den internasjonale jernbaneunion

UIC

1922

Paris

Norges Statsbaner - NSB

International Whaling Commission

 • Commission baleinière internationale
 • Den internasjonale hvalfangstkommisjon

IWC

CBI

1946

Cambridge

Utenriksdepartementet

Nordic Council

 • Conseil nordique
 • Nordisk råd

NC

NR

1952

København

Stortinget

Nordic Council of Ministers

 • Conseil des ministres des pays nordique
 • Nordisk ministerråd

NMR

1971

København

Utenriksdepartementet

Nordic Cultural Fund

 • Fonds culturel nordique
 • Nordisk kulturfond
 

1966

København

Kulturdepartementet

Nordic Development Fund

 • Fonds nordique de développement
 • Nordisk utvklingsfond

NDF

1989

Helsingsfors

Utenriksdepartementet

Nordic Environmental Finance Corporation

 • Nordisk miljøfinansieringsselskap

NEFCO

1990

Helsingfors

Miljøverndepartementet

Nordic Industrial Fund

 • Fonds industriel nordique
 • Nordisk industrifond

NI

NI

1973

Oslo

Nærings- og handelsdepartementet

Nordic Investment Bank

 • Banque nordique d'investissement
 • Nordisk investeringsbank

NIB

1976

Helsingsfors

Finansdepartementet

Nordic Project Fund

 • Fonds nordique de projets d'exportations
 • Nordisk prosjekteksportfond

NOPEF

NOPEF

1982

Helsingfors

Nærings- og handelsdepartementet

North Atlantic Marine Mammal Commission

NAMMCO

1992

Tromsø

Fiskeridepartementet

       

North Atlantic Salmon Conservation Organization

 • Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord

NASCO

OCSAN

1984

Edinburg

Fiskeridepartementet

North Atlantic Treaty Organization

 • Organisation du traité de l'Atlantique nord
 • Atlanterhavspaktens organisasjon

NATO

OTAN

1949

Brussel

Utenriksdepartementet

North-East Atlantic Fisheries Commission

 • Commission des pêches de l'Atlantique Nord-Est
 • Kommisjonen for fiske i det nordøstlige Atlanterhav

NEAFC

CPANE

1980

London

Fiskeridepartementet

Northwest Atlantic Fisheries Organization

 • Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest

NAFO

1979

Dartmouth

Fiskeridepartementet

Nuclear Suppliers Group - London Club

 • Club de Londres
 • Londonklubben

NSG

1975

Wien

Utenriksdepartementet

OECD Nuclear Energy Agency

 • Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire
 • OECDs atomenergibyrå

NEA

AEN

1972

Issy-les-Moulineaux

Utenriksdepartementet

Organization for Economic Co-operation and Development

 • Organisation de coopération et de développement économique
 • Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

OECD

OCDE

1961

Paris

Utenriksdepartementet

Organization for Security and Cooperation in Europe

 • Organisation de la sécurité et la cooperation en Europe
 • Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

OSCE

OSCE

OSSE

1975

Wien

Utenriksdepartementet

Oslo Commission

 • Commission d'Oslo
 • Oslo-kommisjonen

OSCOM

1972

London

Miljøverndepartementet

Paris Commission

 • Commision de Paris
 • Paris-kommisjonen

PARCOM

1974

London

Miljøverndepartementet

Permanent Court of Arbitration

 • Cour permanente d'arbitrage
 • Den faste voldgiftsdomstol i Haag

PCA

CPA

1899

Haag

Justisdepartementet

Permanent International Association of Navigation Congresses

 • Association internationale permanente des congrès de navigation
 • De faste internasjonale navigasjonskongresser

PIANC

AIPCN

1894

Brussel

Kystdirektoratet

Preparatory Commission for the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons

 

1993

Haag

Utenriksdepartementet

Ramsar Convention Bureau

 

1987

Gland

Miljøverndepartementet

Scandinavian Criminal Law Committee

 • Comité nordique sur la loi pénale
 • Nordisk strafferettskomité

NSK

1960

København

Justisdepartementet

Secretariat for the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

 • Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
 • Sekretariatet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede dyre- og plantearter

CITES secretariat

Sécretariat CITES

1973

Genève

Miljøverndepartementet

United Nations

 • Nations Unies
 • Forente nasjoner

UN

ONU

FN

1945

New York

Utenriksdepartementet

United Nations Children's Fund

 • Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 • De Forente Nasjoners internasjonale barnefond

UNICEF

1946

New York

Utenriksdepartementet

United Nations Conference on Trade and Development

 • Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
 • De Forente Nasjoners handels og utviklingskonferanse

UNCTAD

CNUCD

1964

Genève

Utenriksdepartementet

United Nations Development Programme

 • Programme des Nations Unies pour le développement
 • De Forente Nasjoners utviklingsprogram

UNDP

PNUD

1965

New York

Utenriksdepartementet

United Nations Economic Commission for Europe

 • Commission économique des Nations Unies pour l'Europe
 • Den økonomiske kommisjon for Europa

ECE

CEE

1947

Genève

Utenriksdepartementet

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

 • Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 • De Forente Nasjoners organisasjon for undervisning, vitenskap og kultur

UNESCO

1945

Paris

Utenriksdepartementet

United Nations Industrial Development Organization

 • Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 • De Forente Nasjoners organisasjon for industriell utvikling

UNIDO

ONUDI

1967

Wien

Utenriksdepartementet

Universal Postal Union

 • Union postale universelle
 • Verdenspostforeningen

UPU

UPU

1874

Bern

Postdirektoratet

West-Nordic Foundation

 • Nordisk utviklingsfond for Vest-Norden
 

1987

Reykjavik

Kommunal- og regionaldepartementet

World Food Programme

 • Programme alimentaire mondial
 • Verdens matvareprogram

WFP

PAM

1961

Roma

Utenriksdepartementet

World Health Organization

 • Organisation mondiale de la santé
 • Verdens helseorganisasjon

WHO

OMS

1946

Genève

Sosial- og helsedepartementet

World Intellectual Property Organization

 • Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
 • Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett

WIPO

OMPI

1967

Genève

Patentstyret

World Meteorological Organization

 • Organisation météorologique mondiale
 • Den meteorologiske verdensorganisasjon

WMO

OMM

1947

Genève

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

World Road Association

 • Association internationale de la route

PIARC

AIPCR

1909

Paris

Samferdselsdepartementet
v/Vegdirektoratet

World Trade Organization

 • Organisation mondiale du commerce
 • Verdens handelsorganisasjon

WTO

OMC

1995

Genève

Utenriksdepartementet