Historisk arkiv

Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

For tariffperioden 2000-2002

S æ r a v t a l e om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten

for tariffperioden 2000 – 2002

Avtaleparter og avtalens omfang

Denne avtale er inngått mellom

Utenriksdepartementet

på den ene side, og

Akademikerne

Norsk Tjenestemannslag

Statsansattes Landsforening

på den annen side.

Avtalen omfatter regulativlønte tjenestemenn tilsatt, lønnet og utsendt av Utenriksdepartementet og NORAD for tjenestegjøring ved norsk diplomatisk eller konsulær utenriksstasjon.

Avtalen omfatter følgende tillegg, ytelser og godtgjørelser:

Tillegg:
Utenlandstillegg
Forhøyet utenlandstillegg
Barnetillegg
Hardshiptillegg
Adskillelsestillegg

Ytelser:
Tiltredelsesforskudd
Dekning av barns skoleutgifter
Hjemreise
Velferdsreise
Eksamensreise
Ferie og tjenestefrihet
Tjenestebolig

Godtgjørelser:
Forflytningstillegg
Risikotillegg
Stedfortredergodtgjørelse

Tillegg

§ 1 Utenlandstillegg

Utenlandstillegget forutsettes å dekke økte levekostnader på tjenestestedet som følger av tjenestegjøring ved Norges offisielle representasjoner i utlandet.

Satser for utenlandstillegget fremgår av vedlegg 1. Tillegget utbetales månedlig under tjenestegjøring ved utenriksstasjon, jfr. § 6.

1.1 Følgende forholdstall fastsettes for utenlandstillegget mellom de forskjellige tjenestemannsgrupper på de forskjellige stillingsnivåer:

Ambassadør/generalkonsul 220 - 240

Ministerråd (nestleder)/ *)
chargé d'affaires210

Ministerråd/
amb.råd/konsul I190

1. og 2. amb.sekr./
konsul II-III/
visekonsul/attaché135

F.kansellist/
f.fullmektig mv.100

-------------------------------------------------------------------------------------------

*) Forholdstall som min.råd (nestleder) tilstås ved følgende utenriksstasjoner: Berlin, Brussel (EU-del.), Brussel (NATO-del.), Genève, København, London, Moskva, New York (FN-del.), Paris (Amb.), Stockholm, Washington og Wien (OSSE-del.).1.2
Under tjenestemannens sykdom tilstås fullt utenlandstillegg mv. i inntil tre måneder, under forutsetning av at tjenestemann ikke har fratrådt stillingen, men skal tilbake til tjenestegjøring ved utenriksstasjonen, evt. tiltre ved annen utenriksstasjon, etter endt sykefravær.

Etter tre måneders sykefravær reduseres utenlandstillegget til 75% av satsen for tjenestemann i aktiv tjeneste på respektive stillingsnivåer, forutsatt at tjeneste-mannen oppholder seg på tjenestestedet.

1.3 Under fødselspermisjon tilstås utenlandstillegg mv., under forutsetning av at tjenestemannen ikke har fratrådt stillingen, men skal tilbake til tjeneste-gjøring ved utenriksstasjonen, evt. ved annen utenriksstasjon, etter endt permisjon. Utenlands-tillegget tilstås med redusert sats som er 75% av satsen for tjenestemann i aktiv tjeneste på respektive stillingsnivåer.

Redusert sats gjøres også gjeldende på samme grunnlag for tjenestemann som tar ut permisjon i forbindelse med samlivspartners nedkomst.

Oppholder tjenestemannen seg annet sted enn på tjenestestedet i permisjons-tiden, utbetales utenlandstillegg med redusert sats i inntil tre måneder.

1.4 Ved midlertidig hjemkalling av tjenestemann kan utenlandstillegg mv. opprettholdes i inntil tre måneder.

1.5 Dersom utenriksstasjonen er utstyrt med representasjonsbil, reduseres ambassadørens/generalkonsulens utenlandstillegg med kr. 40.000 pr. år.

1.6 Ved dødsfall utbetales utenlandstillegg i 1 ^2 måned regnet fra den dag tjenestemannen døde.

1.7 Under vikariater av minst to måneders varighet tilstås det rettigheter i hht. særavtalen. Under vikariatet dekkes boligutgifter etter regning.

§ 2Forhøyet utenlandstillegg

Forhøyet utenlandstillegg forutsettes å dekke økte levekostnader forbundet med å ha medfølgende samlivspartner, dvs. ektefelle/registrert partner/ samboer, fast bosatt på tjenestestedet.

Satser for forhøyet utenlandstillegg fremgår av vedlegg 1.

2.1 Med medfølgende menes samlivspartner som har flyttet fra Norge, fra forutgående tjenestested eller fra tredjeland til tjenestestedet som følge av tjenestemannens forflytning, for å være fast bosatt der i tjenestemannens tjenesteperiode.

For samboerskap legges til grunn kriteriene iht. hovedtariffavtalen i staten, fellesbestemmelsene § 2, pkt. 9, for tilståelse av utenlandstillegg m.v.

Med fast bosatt menes et faktisk opphold på tjenestestedet i minst halvparten av tjenestemannens tjenestetid i hvert kalenderår, jfr. imidlertid § 2.2.

2.2 Dersom medfølgende samlivspartner har et midlertidig fravær fra tjenestestedet som sammenhengende strekker seg utover tre måneder og dette var kjent før avreise, faller forhøyet utenlandstillegg mv. bort fra med-følgendes avreisetidspunkt fra tjenestestedet, jfr. § 1.2. Dersom medfølgende under fraværet oppholder seg i Norge, tilstås adskillelsestillegg, jfr. § 4.

Dersom fraværet etter medfølgende samlivspartners avreise fra tjenestestedet uforutsett får en varighet utover tre måneder, bortfaller utenlandstillegg mv. tre måneder etter avreisetidspunktet.

2.3 Forhøyet utenlandstillegg mv. tilstås ikke når separasjon er innvilget, eller registrert partnerskap og samboerskap er oppløst.

2.4 Forhøyet utenlandstillegg mv. tilstås ikke når begge samlivspartnere tjenestegjør ved utenriksstasjon på utsendte betingelser.

2.5 Forhøyet utenlandstillegg mv. tilstås ikke når samlivspartner arbeider på utsendte betingelser for annen arbeidsgiver, f.eks. en internasjonal organisasjon, annet lands utenrikstjeneste, annen offentlig etat, privat virksomhet, humanitær hjelpeorganisasjon, og mottar kompensasjon for økte levekostnader fra sin arbeidsgiver.

§ 3 Barnetillegg

Barnetillegget forutsettes å dekke økte levekostnader forbundet med å ha barn inntil fylte 18 år på tjenestestedet.

Satser for barnetillegget fremgår av vedlegg 1. Tillegget utbetales månedlig under tjenestegjøring ved utenriksstasjon, jfr. § 6, men ikke før opphør av barnetrygd er dokumentert.

3.1 Barnetillegg tilstås for:

-tjenestemannens egne barn og barn tjenestemannen har forsørger-plikt for som er medfølgende eller blir født på tjenestestedet,

-barn som tjenestemannen tar til seg ved adopsjon (jfr. hovedtariffavtalen § 19, pkt. 6), og som er fast bosatt på tjenestestedet,

-samlivspartners medfølgende særkullsbarn som inngår i tjeneste-mannens husstand og forsørges av tjenestemannen.

3.2 Dersom medfølgende barn har et midlertidig fravær fra tjenestestedet som sammenhengende strekker seg utover tre måneder, legges til grunn samme retningslinjer som i § 2.2.

3.3 Barnetillegg tilstås også på samme grunnlag for barn som må bosette seg i tredjeland, dvs. ikke i tjenestelandet eller i Norge, pga. manglende, adekvate skoletilbud på tjenestestedet. I slike tilfeller benyttes satsen for vedkommende tredjeland, jfr. vedlegg 1.

3.4 Dobbelt barnetillegg tilstås eneforsørger for førstefødte barn. Med ene-forsørger menes tjenestemann som ikke har samlivspartner.

3.5 Halvt barnetillegg tilstås hver av samlivspartnerene dersom begge oppebærer utenlandstillegg.

3.6 Når samlivspartner er ansatt på utsendte betingelser for annen arbeidsgiver, f.eks. en internasjonal organisasjon, annet lands utenrikstjeneste, annen offentlig etat, privat humanitær hjelpeorganisasjon e.l., kan tjeneste-mannen få rettigheter for medfølgende barn enten helt og fullt etter bestem-melsene i særavtalen, eller etter de regler som måtte gjelde for samlivspartners stilling.

Velger tjenestemannen å benytte seg av ytelsene i særavtalen, må det dokumenteres at samlivspartner ikke mottar kompensasjon på samme grunnlag fra sin arbeidsgiver.

§ 4 Hardshiptillegg

På tjenestesteder med ekstra belastende leveforhold tilstås tjenestemannen et tillegg som er uavhengig av stillingsnivå og som skal kompensere for merutgifter forbundet med reiser bort fra tjenestestedet, samt for andre økte levekostnader på tjenestestedet.

Gjeldende hardship-klassifisering og satser for hardshiptillegget fremgår av vedlegg 2. Tillegget utbetales månedlig under tjenestegjøring ved utenriksstasjon, jfr. § 6.

4.1For medfølgende samlivspartner tilstås samme sats som for tjeneste-mannen, mens det for medfølgende barn inntil fylte 18 år tilstås halv sats av tjenestemannens.

§ 5 Adskillelsestillegg

Tjenestemann som har samlivspartner eller barn inntil fylte 18 år bosatt i Norge tilstås et tillegg for å dekke merutgifter forbundet med å opprett-holde kontakten med familie.

Satser for adskillelsestillegget fremgår av vedlegg 3. Tillegget utbetales månedlig under tjenestegjøring ved utenriksstasjon, jfr. § 6.

5.1 Tillegget tilstås også tjenestemenn med barn bosatt i tredjeland pga. manglende, adekvate skoletilbud på tjenestestedet. Sats fastsettes i det enkelte tilfelle.

5.2 Tillegget tilstås også tjenestemenn som er samlivspartnere og som tjenestegjør på hver sin utenriksstasjon på ulike tjenestesteder, ved at hver tilstås halv sats, fastsatt i det enkelte tilfelle.

§ 6 Utbetalingsbestemmelser

6.1 Ved tiltredelse ved utenriksstasjon tilstås tillegg mv. som følger:

- for tjenestemannen, f.o.m. første arbeidsdag,

- for medfølgende familie, f.o.m. ankomstdag på tjenestestedet, men ikke før tjenestemannens tiltredelse.

6.2 Ved fratredelse fra utenriksstasjon tilstås tillegg mv. som følger:

- for tjenestemannen, t.o.m. siste arbeidsdag,

- for medfølgende familie, t.o.m. avreisedag fra tjenestestedet, men ikke etter tjenestemannens fratredelse.

6.3 Ved forflytning mellom utenriksstasjoner oppebæres satsene fra den utenriksstasjon som fratres inntil første arbeidsdag ved den nye stasjonen.

Tjenestemelding forutsettes innsendt ved forhold som har betydning for tilståelse av tillegg, som tjenestemannens eller medfølgende families for-flytning fra tjenestestedet, medfølgende families fravær fra tjenestestedet, endringer i tjenestemannens sivilstand, endringer i tjenestemannens forsørgelsesbyrde og relevante endringer i samlivspartners arbeidsforhold.

Ansvar for å påse at bestemmelsene overholdes, påhviler både den berørte tjenestemannen og stasjonens ledelse.

Ytelser

§ 7 Tiltredelsesforskudd

Tjenestemann kan ved tiltredelse av stilling ved utenriksstasjon beregnet på minst ett års varighet, tilstås et forskudd på utenlands- og barnetillegg som tilskudd til dekning av tjenesterelaterte etableringsutgifter.

7.1 Tiltredelsesforskuddet er fastsatt til inntil kr. 230.000 og utbetales etter søknad på eget skjema.

Det står tjenestemannen fritt å søke om lavere forskudd. I så tilfelle vil det ikke kunne søke om ytterligere forskudd under resterende tjenesteperiode på samme tjenestested.

7.2 For tjenestemann med tidsbegrenset kontraktstid på under to år, reduseres forskuddets størrelse forholdsmessig.

7.3 Tiltredelsesforskudd tilstås ikke ved skifte av stilling på samme tjeneste-sted, selv når dette innebærer skifte av utenriksstasjon.

7.4 Ved søknad om forskudd i forbindelse med forflytning mellom utenriksstasjoner, anses restbeløpet fra tidligere forskudd forfalt til betaling, og restbeløpet trekkes i det nye tiltredelsesforskuddet.

7.5 Avbrytes tjenesteforholdet ved stasjonen før forskuddet er tilbakebetalt, forfaller restbeløpet til betaling i sin helhet ved fratredelse av stillingen.

7.6 Forskuddet kan utbetales tidligst tre måneder før tiltredelsen ved utenriksstasjonen og senest én måned etter tiltredelsen.

Tilbakebetaling skjer med like store månedlige trekk i lønn under tjeneste-perioden og maksimalt over to år. Det første avdraget trekkes av første hele månedslønn etter at utetjeneste er påbegynt.

§ 8 Barns Skoleutgifter

Formålet med bestemmelsen er å sikre barn et likeverdig skoletilbud på tjenestestedet med det de har krav på i Norge. Når denne intensjonen ikke kan oppfylles ved offentlig skolegang, kan utgifter til nødvendig privat skolegang dekkes.

8.1Dekning av barns utgifter til privat skolegang kan tilstås fra det kalenderåret barnet fyller seks år og t.o.m. fylte 19 år, dog slik at skole-utgiftene dekkes ut det skoleåret eleven fyller 19 år. Utgifter til skolegang utover videregående skole dekkes ikke.

I spesielle tilfeller kan det etter søknad samtykkes i dekning av utgifter utover fylte 19 år til fullføring av videregående skole.

8.2 Det dekkes kun utgifter til én videregående utdannelse, såfremt det ikke kan godtgjøres at ytterligere utdannelse er nødvendig for å kvalifisere til opptak ved høyere utdannelsesinstitusjon.

8.3 Når det gjelder dekning av skoleutgifter for barn til tjenestemann med ektefelle som er tilsatt på utsendte betingelser for annen arbeidsgiver, f.eks. en internasjonal organisasjon, annet lands utenrikstjeneste, annen offentlig etat, privat humanitær hjelpeorganisasjon e.l., vises til § 2.5.

8.4 Følgende skoleutgifter dekkes dersom et likeverdig skoletilbud med det barnet har krav på i Norge ikke oppfylles ved offentlig skolegang på tjenestestedet:

-obligatoriske skolepenger ved skolegang på tjenestestedet legitimert med kvittert originalfaktura med inntil kr. 100.000 pr. barn pr. skoleår.

- andre obligatoriske utgifter forbundet med skolegangen (som særskilte avgifter, lærebøker i grunnskolen).

8.5 Følgende skoleutgifter kan dekkes etter søknad, fremmet via stasjonens ledelse:

-skoleutgifter utover maksimumsbeløpet, når det godtgjøres at skole-valget skyldes forhold av språklig og/eller kulturell karakter, eller andre tungtveiende forhold knyttet til skolesituasjonen,

  • behov for privat støtteundervisning dokumentert av skolen,
  • skolegang i tjenestelandet og i tredjeland, når det godtgjøres at det ikke er adekvate skoletilbud på tjenestestedet,
  • utgifter til internatskole, når det godtgjøres at det ikke er adekvat skole-tilbud på tjenestestedet, herunder utgifter til internatskole i Norge når begge foreldrene er på tjenestestedet. Når utgifter til internatskoledekkes, reduseres barnetillegget til kr. 15.000 pr. år.

8.6 Følgende skoleutgifter dekkes ikke:

- skolemateriell,

-lærebøker på videregående skole,

- transport, skoleturer, lunsj og uniform.

8.7 Utgifter til språkundervisning i hovedspråket på barnets skole, i oppholdslandets språk og i kommende oppholdslands språk under tjeneste-perioden kan dekkes etter søknad.

8.8 Utgifter til nødvendig ekstraundervisning i norsk for elever på videre-

gående skole under tjenesteperioden kan dekkes etter søknad. For elever i skolepliktig alder forutsettes at tjenestemannen benytter tilbudet fra Statens Utdanningskontor i Oslo og Akershus om tilskudd til norskundervisning i utlandet. Tilskuddet skal dekke utgifter til lærerlønn, skolebøker og skole-materiell.

8.9 Hybelutgifter inntil kr. 30.000 utenfor tjenestestedet når det godtgjøres at det ikke er adekvat skoletilbud på tjenestestedet kan dekkes når:

-eleven går på vanlig skole,

-eleven går på internatskole, men får ikke plass på internatet eller må bo privat i helgene som følge av at internatet da er stengt.

§ 9 Hjemreise

Utsendt tjenestemann tilstås hjemreise for å legge til rette for at tjenestemannen beholder den kontakt med det norske samfunn som de arbeidsoppgaver tjenestegjøring ved norsk utenriksstasjon krever og for å holde kontakt med sitt sosiale miljø.

9.1 Utgifter til dekning av hjemreiser tilstås i form av tilskudd, basert på kostnadene til en rabattbillett med fly, jfr. vedlegg 4.

At reisen har funnet sted og reiseutgifter er påløpt, skal dokumenteres ved fremleggelse av billettalong, bekreftet faktura og utfylt reisetilskuddsskjema.

9.2 I sykdomstilfeller, og når tjenestlige grunner medfører endring av avreisetidspunkt i forhold til den innkjøpte billetten, kan det samtykkes i at merutgiftene ved endring eller kjøp av (ny) billett refunderes.

9.3 Hjemreise tilstås medfølgende familie som for utsendt tjenestemann og på samme vilkår. For barn som fyller 18 i hjemreiseåret, tilstås reise dersom denne påbegynnes før de fylte18 år.

9.4 Ytelsens omfang:

-Utsendt tjenestemann har rett til én hjemreise ved to års tjenestegjøring, to hjemreiser ved tre års tjenestegjøring, osv. Hjemreisen kan ikke overføres.

-Administrativt personell med kontraktsfestet tjenestetid på 1 ^2 år, har rett til én hjemreise under tjenesteperioden uten forlengelse av tjeneste-tiden. Forlenges kontraktstiden til 2 ^2 år, har vedkommende rett til to hjemreiser.

- Dersom hjemreise kan kombineres med en forflytningsreise eller tjenestereise det året tjenestemann skal forflytte seg mellom to utenriksstasjoner, trer slik reise i stedet for hjemreisen, unntatt når hjemreise er påbegynt før det blir besluttet at tjenestemannen skulle forflyttes.

9.5 Enslig tjenestemann har rett til et ytterligere tilskudd til hjemreise for seg og medfølgende barn. Dette tilskuddet er fastsatt til 75 pst. av satsen for hjemreisetilskuddet for tjenestestedet, og utbetales månedlig.

§ 10 Velferdsreise

Utsendt tjenestemann og/eller medfølgende samlivspartner har rett til hjemreise ved dødsfall, livstruende sykdom og ulykkestilfelle i egen familie som er bosatt i Norge.

10.1 Med egen familie regnes samlivspartner, barn, foreldre og søsken.

10.2 Tjenestemann med eneomsorg for barn på tjenestestedet som tilstås velferdsreise, får også dekket velferdsreise for barn under 18 år.

10.3 Tjenestemann med samlivspartner med utenlandsk opprinnelse bosatt i fødelandet kan tilstås dekning av netto merutgifter ved velferdsreise til samlivspartner. Netto merutgifter utgjøres av forskjellen mellom billettutgift ved reise fra tjenestestedet til samlivspartners fødeland og kalkulert billettutgift ved reise fra Norge til fødelandet.

10.4 Samlivspartner av utenlandsk opprinnelse med egen familie i føde-landet kan tilstås dekning av netto merutgifter ved velferdsreise til eget fødeland, jfr. § 10.3.

10.5 Utgifter til dekning av velferdsreise tilstås i form av et tilskudd, basert på kostnadene til en rabattbillett med fly, jfr. § 9.1. At reisen har funnet sted og reiseutgifter er påløpt, skal dokumenteres ved fremleggelse av billettalong og bekreftet faktura.

Er det ved velferdsreiser ikke mulig å benytte rabattbillett, kan departementet samtykke i refusjon av dokumenterte billettutgifter, dog ikke utover fly euro-/business-/økonomiklasse tjenestestedet - Oslo tur/retur. I slike tilfeller skal tjenestemann betale en egenandel på kr. 1.500.

10.6 Ved livstruende sykdom og ulykkestilfelle må erklæring fra behandlende lege vedrørende forholdet innsendes sammen med søknaden om dekning av reisen.

§ 11 Eksamensreise

Utsendt tjenestemann har rett til én eksamensreise til Norge, eller til tidligere tjenestested, for å fullføre påbegynt utdannelse.

Det er en forutsetning at eksamen ikke kan avlegges på tjenestestedet.

§ 12 Ferie Og Tjenestefrihet

12.1 Utsendt personale har hvert ferieår rett til følgende ferie, basert på fem dagers arbeidsuke:

Ambassadør/generalkonsul over 50 år:

41 feriedager

Ambassadør/generalkonsul under 50 år:

36 feriedager

Annen tjenestemann over 60 år:

29 feriedager

Annen tjenestemann under 60 år:

24 feriedager

12.2Bonusdager opptjenes under utestasjonering og begrunnes med at tjenestemann forventes å tilbringe tid under sin ferieavvikling i Norge i departementet av tjenestemessige årsaker.

Tjenestemann som ikke er stasjonssjef, opptjener én bonusdag i tillegg til ferien for hvert tjenesteår ved utenriksstasjon, begrenset til ni bonusdager pr. år.

Bonusdager kan ikke benyttes i det året tjenestemannen forflyttes til Norge, med mindre ferieavviklingen var påbegynt før forflytningen ble besluttet.

12.3 Ved utenriksstasjoner som er gitt hardship-klassifisering i hht. § 4, kan det hvert tjenesteår tas ut stedlig tjenestefrihet.

Tjenestefriheten er differensiert etter hardship-nivå og utgjør fem virkedager pr. tjenesteår for tjenestesteder i hardship-klasse 1 og 2, og ti virkedager pr. tjenesteår for tjenestesteder i hardship-klasse 3 og 4, jfr. vedlegg 2.

Stedlig tjenestefrihet kan ikke overføres til senere år.

Stedlig tjenestefrihet skal godkjennes av stasjonssjef og skal innrapporteres. Et avslag på søknad om stedlig tjenestefrihet skal stadfestes av arbeidsgiver.

12.4 Når velferdsgrunner tilsier det, er stasjonssjef med hjemmel i hoved-tariffavtalens fellesbestemmelser - § 22, bemyndiget til å tilstå utsendt personale velferdspermisjon i inntil to uker pr. kalenderår.

Velferdspermisjonen skal innrapporteres. Avslag kan ankes til arbeidsgiver.

§ 13 Tjenestebolig

Utsendt tjenestemann har rett til å få dekket utgifter til tjenestebolig etter nærmere retningslinjer, jfr. Utenriksinstruksen kap. 13, §9.

Godtgjørelser

§ 14 Forflytningstillegg

Forflytningstilleggets intensjon er å kompensere for ulemper og belastninger som følger av en karriere i utenrikstjenesten av en viss varighet, herunder konsekvenser av gjentatte forflytninger og lengre fravær fra Norge, for forholdet til familie og venner i Norge, og for medfølgende samlivspartners egen karriere.

Satser for forflytningstillegget fremgår av vedlegg 5.

14.1 Tillegget tilstås etter at tjenestemann sammenlagt har tjenestegjort syv år ved utenriksstasjon, slik at utbetalingen begynner ved innledningen av det åttende tjenesteåret. Tillegget utbetales månedlig under tjenestegjøring ved utenriksstasjon, jfr. § 6.

14.2 Det tilstås lik sats på samtlige stillingsnivåer. For medfølgende samlivspartner tilstås samme sats som for tjenestemann.

§ 15 Risikotillegg

Tjenestemann kan tilstås risikotillegg når tjenestemannen og/eller medfølgende familie utsettes for fare på tjenestestedet over en periode av en viss varighet som følge av politiske uroligheter, naturkatastrofer, epidemier mv., eller ved at det foreligger en mer direkte trussel rettet mot tjenestemannen og/eller medfølgende families liv, som terrortrusler og/eller terrorhandlinger.

Når slike situasjoner oppstår, kan partene oppta forhandlinger om tilståelse av slikt tillegg. Tillegget utbetales månedlig under tjenestegjøring ved utenriksstasjon, jfr. § 6.

§ 16 Stedfortredergodtgjørelse

Med hjemmel i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, § 12, tilstås stedfortredergodtgjørelse, med nedenstående tilpasninger.

16.1Det kan bare utbetales stedfortredergodtgjørelse under utsendt

ambassadør/generalkonsuls fravær.

16.2Godtgjørelsen utgjør differansen mellom bestyrers og

ambassadørens/generalkonsulens regulativlønn, dog slik at bestyrer som er:

- tjenestemann i embetsstilling, ikke kan motta godtgjørelse

høyere enn lønnstrinn 64, dog minst fem lønnstrinn,

- tjenestemann i saksbehandlerstilling, ikke kan motta godtgjørelse høyere enn lønnstrinn 47, dog minst fem lønnstrinn,

- tjenestemann i kontorfunksjonærstilling, ikke kan motta godtgjørelse høyere enn lønnstrinn 37, dog minst fem lønnstrinn.

Godtgjørelsen skal, uavhengig av det overstående, ikke overstige lønnsnivået til den ambassadør/generalkonsul det fungeres for.

VEDLEGG

Satser for utenlands- og barnetillegg

Vedlegg 1 er en tabell i Excel-format.

linkdoc119647#docVedlegg nr. 1.1. Utenlandstillegg pr. 1.1.2000

linkdoc119659#docVedlegg nr. 1.2. (til utenlandstabellen)

VEDLEGG

Satser for hardshiptillegg

"Hardship"-klassifisering og satser pr 1.1.2001

(i) "Hardship"-klassifiseringer:

"Hardship"-klasse 1

Abidjan, Amman, Bangkok, Bucuresti, Cairo, Caracas, Damaskus, Hanoi, Islamabad, Kampala, Lilongwe, Manila, Moskva, Pretoria, Ramallah, Seoul, Skopje, St. Petersburg og Vilnius.

"Hardship"-klasse 2:

Addis Abeba, Beijing, Beograd, Colombo, Dar es Salaam, Guatemala, Jakarta, Kathmandu, Kiev, Lusaka, Managua, Maputo, Mexico, Nairobi, New Delhi, Riyadh*) og Shanghai.

"Hardship"-klasse 3:

Baku, Bogota, Dhaka, Havana, Sarajevo, Teheran og Tirana.

"Hardship"-klasse 4:

Bagdad, Khartoum, Lagos, Luanda og Murmansk.

(ii) Satser:

"Hardship"-klasse:

Satser pr. år:

.

.

.

Tjenestemann

Medf. ektefelle

Barn inntil 18 år

Klasse 1:

Kr. 18.500

Kr. 18.500

Kr. 9.250

Klasse 2:

Kr. 27.000

Kr. 27.000

Kr. 13.500

Klasse 3:

Kr. 36.500

Kr. 36.500

Kr. 18.250

Klasse 4:

Kr. 55.000

Kr. 55.000

Kr. 27.500

*) Det tilstås klasse 3 for kvinner (utsendt personell og familiemedlemmer)

VEDLEGG

Satser for adskillelsestillegg

Vedlegg 3 er en tabell i Excel-format.

VEDLEGG

Satser for reisetilskudd

Vedlegg 4 er en tabell i Excel-format.

VEDLEGG

Satser for forflytningstillegg

Forflytningstiillegg pr. 1.1.2001

Status:

Antall tjenesteår:

7

11

15

Sats pr. år:

Tjenestemann u/medf. ektefelle:

13 500

19 500

26 500

Tjenestemann m/medf. ektefelle:

27 000

39 000

53 000

VEDLEGG

Reguleringer av satser i avtaleperioden

Satser for utenlands- og barnetillegg pr. 1.7.2001: linkurlhttp://odin.dep.no/archive/udvedlegg/01/02/tarif008.xls#url_blankVedlegg 1 (excel-format)

Vedlegg nr. 1.1 linkdoc122644#docKostnadsgrupper

Vedlegg nr. 1.2 linkdoc122645#docForholdstall for stasjonssjefer

Vedlegg nr. 1.3 Satser for reisetilskudd pr. 1.4.2002 (excel-format)

Vedlegg nr. 1.4 linkdoc128215#docRisikotillegg

Vedlegg nr. 1.5 Satser for adskillelsestillegg pr. 1.4.2002 (excel-format)

Vedlegg nr. 1.6 linkdoc131432#docSæravtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser.
Regulering av risikotillegg pr. 1.4.2002.