Forsiden

Historisk arkiv

– Flere får pleiepenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

1. oktober innføres en ny pleiepengeordning for foreldre med syke barn. Med den nye ordningen får flere familier pleiepenger.

– Å oppleve at et barn blir alvorlig sykt er en veldig vanskelig situasjon for hele familien. Derfor utvider regjeringen pleiepengeordningen betydelig, slik at flere foreldre kan være hjemme og pleie sine syke barn. Mange opplevde den gamle ordningen som urettferdig og uforutsigbar, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Regjeringen sørger med den nye ordningen for at opp mot 9000 flere barn og familier får pleiepenger. Mer enn en halv milliard kroner ekstra i bevilgning betyr at ordningen dobles, sier Hauglie. 

Nærbilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mot blå bakgrunn.
– Flere får pleiepenger med den nye ordningen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: ASD

Statsråden understreker at alle pleiepengemottakere starter på skratch med den nye ordningen. Det vil si at retten til full dagkonto (1300 dager) gjelder for alle, uavhengig av om familien i dag mottar eller tidligere har mottatt pleiepenger. Familiene kan altså få fem nye år, eller opptil 10 år med gradert ytelse – per barn, etter at nåværende vedtak om pleiepenger går ut. Det gis også unntak i særlige tilfeller når dagkontoen på 1300 dager er brukt opp.

Her er den nye ordningen:

 • Pleiepenger skal, som i dag, være en midlertidig inntektserstatning for yrkesaktive som må være borte fra arbeidet for å pleie syke barn. 
 • Ordningen utvides betydelig. Det anslås at antall personer vil kunne dobles (8000–9000 nye brukere). Det ligger også an til en dobling av utgiftene (med mer enn en halv milliard kroner årlig).
 • Mange flere familier vil nå få rett til pleiepenger – familier som i dag ikke får pleiepenger, eller som går inn og ut av ordningen som følge av de strenge reglene.
 • Regelverket blir enklere. I dag er reglene svært strenge og kompliserte. Det er lite forutsigbart for foreldre og svært utfordrende for NAV (fare for forskjellsbehandling).
 • Ny ordning vil bli mer fleksibel og gjøre det lettere for foreldre å kombinere pleieoppgaver og delvis arbeid.
 • Ny ordning trer i kraft 1. oktober 2017. Alle starter da på skratch, som betyr at retten til full dagkonto (1300 dager) gjelder for alle, uavhengig om familiene tidligere har mottatt pleiepenger.

Inkluderer varig syke barn

 • Varig syke barn inkluderes i ordningen (i dag er de inne bare i svært snevre unntakstilfeller).
 • Dagens svært strenge sykdomskrav lempes . Det skal nå være tilstrekkelig at barnet er sykt og med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie (i dag stilles det blant annet krav om at barnet er livstruende eller svært alvorlig sykt).
 • Aldersgrensen økes generelt til 18 år (i dag er den 12 år for barn i forbindelse med behandling i helseinstitusjon).
 • Muligheten for gradering av pleiepenger utvides, ned til 20 prosent. I dag kan foreldrene bare gradere ned til 50 prosent. Dette vil gjøre det lettere for foreldre å kombinere pleie og delvis arbeid (ved at foreldre kan jobbe mer, uten at retten til pleiepenger faller bort).
 • Pleiepenger skal kunne gis fra første dag. I dagens ordning er det sju karensdager i forbindelse med barns behandling i helseinstitusjon. Karensdagene oppheves.
 • Begge foreldre skal kunne ta ut pleiepenger samtidig ved behov. I dag har foreldrene denne muligheten kun ved livstruende eller svært alvorlig sykdom hos barnet.

Mulighet for gradering

 • Pleiepenger skal gis inntil 1300 dager per barn (dagkonto). 
 • Av dagkontoen gis 260 dager (1 år) med 100 prosent kompensasjon av inntekten, og 1040 dager med 66 prosent kompensasjon. Det er det samme som ved egen sykdom (sykepenger gis med 100 prosent i 1 år, og deretter eventuelt arbeidsavklaringspenger med 66 prosent i inntil 4 år).
 • Ved uttak av graderte pleiepenger kan pleiepengeperioden forlenges, i inntil 10 år (foreldre skal få uttelling for å kombinere delvis arbeid og pleie).
 • Når begge foreldre er hjemme og tar ut fulle pleiepenger, telles to dager av dagkontoen. Dette fordi dagkontoen følger barnet. Tar begge ut graderte pleiepenger, forlenges perioden.
 • Dagens unntaksregel om rett til pleiepenger ved pleie av psykisk utviklingshemmede over 18 år, som er livstruende eller svært alvorlig syke, oppheves (som følge av den øvre generelle aldersgrensen på 18 år). Personer over 18 år får selvstendige rettigheter i folketrygden. De vil for eksempel kunne ha rett til uføretrygd (gitt at vilkårene er oppfylt), i tillegg til hjelpestønad.

Unntak ved livstruende sykdom:

 • Det gis unntak i særlige tilfeller når dagkontoen på 1300 dager er brukt opp.
 • Unntaket gjelder for barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie som har livstruende sykdom.
 • Unntaket gjelder ikke for varig syke barn.
 • Pleiepenger skal da ytes med 66 prosent lønnskompensasjon og uten tidsbegrensning.