Historisk arkiv

Et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

–Arbeidslivet er i stadig endring, og krever mer fleksibilitet for å møte et moderne næringsliv og familieliv. Derfor foreslår vi å endre reglene for midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

VIDEO: Statsråd Robert Eriksson presenterte endringene på en pressekonferanse 11. juni.
Klikk her for høyoppløseslig bilde. Foto: ASD


Arbeidsmiljøloven er i dag en vernelov og skal også forbli det i fremtiden. Men det er nødvendig å gi arbeiderne større fleksibilitet innenfor disse trygge rammene. Samtidig ønsker regjeringen å gjøre det lettere både å komme i jobb og bli stående lenger i arbeidslivet. 


Midlertidige ansettelser

Faste ansettelser skal fortsatt være hovedregelen, men det skal bli lettere å ansette midlertidig.

–Flere undersøkelser viser at midlertidige ansettelser for mange kan være et springbrett inn i arbeidslivet. For en del arbeidstakere som mangler jobberfaring står ikke valget mellom fast jobb og midlertidig ansettelse. Det står mellom midlertidig jobb og ingen jobb, sier statsråden.

Regjeringen sender ut tre alternativer på høring. Alle alternativene inneholder begrensinger for å hindre misbruk av ordningen.

–Vi må ha regler om midlertidige ansettelser som bidrar til at utsatte grupper i større grad får prøve seg i arbeidslivet, og vise hva de duger til, sier arbeids- og sosialministeren.

Dette er de viktigste forslagene:

 • øke adgangen til midlertidig ansettelse.
 • myke opp enkelte av arbeidstidreglene:
  - utvide grensene for overtid.
  - utvide muligheten for å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, slik at det kan avtales lengre vakter i skift/turnus.
  - gi Arbeidstilsynet utvidet kompetanse til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger.
  - tillate søndagsarbeid i flere tilfeller, og at det kan avtales hyppigere søndagsarbeid enn i dag.
  - endre beregningsbrøken for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.
  - heve arbeidsmiljølovens aldersgrense, og begrense eller fjerne bedriftsinterne aldersgrenser.
 • oppheve kollektiv søksmålsrett ved innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak.
 • åpne for tariffavtale om unntak fra likebehandlingsprinsippet ved utleie.
 • heve strafferammene i arbeidsmiljøloven til bøter eller fengsel inntil ett år, og fengsel i inntil tre år for svært alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Samtidig fjernes straffebestemmelsene for mindre alvorlige forhold som i praksis ikke straffeforfølges.

 Regjeringen sender endringsforslagene ut på høring før sommeren.