Forsiden

Historisk arkiv

Sigrun Vågeng skal lede NAV-ekspertutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Direktør Sigrun Vågeng er oppnevnt som leder for ekspertutvalget som skal gjennomgå NAV. Målet er å avbyråkratisere etaten til beste for brukerne og å hjelpe flere fra trygd til arbeid.

Direktør Sigrun Vågeng er oppnevnt som leder for ekspertutvalget som skal gjennomgå NAV. Målet er å avbyråkratisere etaten til beste for brukerne og å hjelpe flere fra trygd til arbeid.

Bilder fra pressemøtet

-Jeg ønsker at utvalget skal gi meg gode forslag på hvordan vi kan gå fra byråkratireform til brukerreform. Den enkelte må settes i sentrum, og hovedfokus må rettes mot å hjelpe flere til arbeid og bort fra trygd, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

-Det er viktig å sikre rett kompetanse på de lokale NAV-kontorene. Da må vi tørre å diskutere hvor mange NAV-kontorer vi skal ha, sier statsråden.

I Sundvollen-erklæringen varslet regjeringen en full gjennomgang av NAV. Som et ledd i dette arbeidet skal ekspertutvalget vurdere NAV-kontorets virksomhet, oppgaveløsning og brukernes møte med kontoret. Målet er å finne fram til tiltak som kan gi bedre brukermedvirkning og hjelpe flere fra trygd til arbeid. NAV skal bli mindre byråkratisk, og mest mulig av ressursene skal brukes på å følge opp brukerne.

Partene i arbeidslivet og representanter for brukerorganisasjonene vil bli invitert til å delta i en referansegruppe for ekspertgruppens arbeide. 

Ekspertutvalget skal legge fram en delrapport innen 10. september i år, en delrapport 2 innen 15. desember og endelig rapport innen 15. mars 2015. Utvalget kan vurdere om delrapport 2 og sluttrapporten skal slås sammen.

Utvalget vil ha følgende sammensetning: 

  • Sigrun Vågeng, direktør i SIFO- Statens institutt for forbruksforskning (tiltrer 1. april). 
  • Hege Randi Eriksen, forskningsdirektør for Uni Research Helse og professor II ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.
  • Ingrid Ihme, direktør i Telenor Open Mind. 
  • Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret.
  • Natasha Pedersen, leder og fagansvarlig i Ja til lindrende enhet og omsorg for barn.
  • Erik Stene, velferdsdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trønderlag. 
  • Ivar Sæther, leder NAV-kontoret i Tromsø. 

Lenke til utvalgets mandat