Historisk arkiv

Foreslår nye regler for regulering av pensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Fra og med neste år skal alderspensjon under utbetaling få en årlig regulering som tilsvarer et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten.

Det foreslår Arbeids- og sosialdepartementet i et forslag som i dag er sendt på høring. Høringsnotatet følger opp Stortingets enstemmige vedtak om endret regulering av pensjoner.

Med pensjonsreformen ble det innført nye reguleringsregler i folketrygden. Pensjon under utbetaling reguleres i dag med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Dette foreslås nå endret til at reguleringen skal skje med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten.

Høringsnotatet inneholder blant annet forslag om at:

  • Pensjon under utbetaling fra folketrygden fra 2022 skal reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten
  • Lovfestede pensjonsordninger som i dag har samme regulerings­bestemmelser som i folketrygden, eller har bestemmelser som viser direkte til bestemmelsene i folketrygdloven, skal fortsatt regulere pensjoner under utbetaling på samme måte som i folketrygden
  • Årsveksten i alderspensjon under utbetaling i 2021 skal være 3,83 prosent, og ikke 3,58 prosent som lagt til grunn i trygdeoppgjøret 2021

Høringsfristen er satt til 28. oktober.