Historisk arkiv

Ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Utlysning av midler

Med 96 millioner kroner vil Regjeringen styrke innsatsen mot barnefattigdom i 2014.

Med 96 millioner kroner vil Regjeringen styrke innsatsen mot barnefattigdom i 2014. 

Regjeringen foreslår å sette av 96 millioner kroner til den nye tilskuddsordningen i statsbudsjettet. Dette er midler som skal bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på sosiale aktiviteter og arenaer uavhengig av foreldrenes inntekt. Midlene skal blant annet gå til ferieaktiviteter og kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter den nye tilskuddsordningen. Både offentlige og private instanser i alle landets kommuner kan søke om støtte til ferie- og fritidstiltak. 

Se Bufdirs utlysning for mer informasjon om ordningen og hvordan man søker om midler.