Historisk arkiv

En framtidsrettet likestillingspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en melding til Stortinget om likestilling.

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en melding til Stortinget om likestilling.

-Vi vil fjerne hindringer som begrenser kvinners og menns valgfrihet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

- Sammenliknet med mange andre land i verden, har vi i Norge kommet langt når det gjelder likestilling. Likevel er det enkelte områder hvor det er behov for ytterligere innsats. Denne meldingen skal omhandle enkelttemaer som er viktige i vårt arbeid for å fremme likestilling, sier Horne.

Stortingsmeldingen som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nå starter arbeidet med skal omhandle likestillingsarbeid på utvalgte samfunnsområder. Temaene som skal drøftes er oppvekst og utdanning, arbeidsliv, entreprenørskap, vold og overgrep, og kjønn og helse. Både kvinners og menns utfordringer vil bli belyst, og den vil også ha et tydelig minioritetsprespektiv.

Som en del av arbeidet med meldingen vil ministeren invitere partene i arbeidslivet, organisasjoner og fagmiljøer til å komme med innspill.