Historisk arkiv

Gjennomgår forbrukerapparatet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gitt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i oppgave å vurdere forbrukerapparatet.

Forbrukerrådet inkludert Forbruker Europa, Forbrukerombudet, Statens institutt for forbruksforskning, Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet utgjør forbrukerorganene under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

- Forbrukerapparatet ble tildelt nærmere 200 millioner kroner i 2014. I tråd med økt globalisering, digitalisering og endrede forbruksmønstre er det viktig å sikre at vi innretter apparatet riktig, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

Det er ikke foretatt noen evaluering eller vurdering av forbrukerapparatet de siste 15 årene. 

I budsjettinnstillingen høsten 2013 ba Familie- og kulturkomiteens flertall fra H og FrP om at regjeringen foretar en helhetlig gjennomgang av dette feltet.

Departementet har på denne bakgrunn bedt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foreta en vurdering av organiseringen og ansvarsdelingen på forbrukerområdet, med særlig vekt på Forbrukerrådets og Forbrukerombudets roller og virksomhet. 

- Forbrukerapparatet gjør en viktig jobb for forbrukeren, sier Horne.

Målet med utredningen er å tydeliggjøre roller og ansvarsfordeling mellom de ulike organene,  og samtidig sikre sterke fagmiljøer og effektiv ressursbruk.

Mandat for gjennomgangen finnes her.

Rapport fra Difi skal foreligge innen 1. mai 2015.