Historisk arkiv

Endringer i introduksjonsloven – behandling av personopplysninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I statsråd fredag 20. mars ble det fremmet forslag om endringer i introduksjonsloven. Formålet med endringene er å gi hjemmel i lov til å behandle personopplysninger.

Det er snakk om personopplysninger som blant annet trengs i arbeidet med bosetting av flyktninger, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Lovendringen gjør det mulig med en mer effektiv håndtering av arbeidet med blant annet bosetting og administrasjon av tilskudd til kommunene.

Personregistre

Per i dag er det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familieetaten som har oppdrag i tilknytning til disse oppgavene. Forslaget gir etatene hjemmel til å opprette personregistre for behandling av personopplysningene de trenger for å løse sine oppdrag. Med endringsforslaget vil hjemmelen for opprettelsen av Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) endres til introduksjonsloven § 25 første ledd.

Høring

Departementet hadde forslaget på offentlig høring med høringsfrist 22. september 2014. Det kom inn 23 høringsuttalelser, som kan leses her.