Historisk arkiv

Nyheter

Felles uttalelse om vold og overgrep mot barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen og KS vil samarbeide for å bekjempe den alvorlige svikten mot barn, og for å forebygge vold og overgrep.

Barnevoldsutvalget har i «NOU 2017:12 Svikt og svik - Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt» avdekket alvorlig svikt mot barn.

Vold og overgrep mot barn er et betydelig folkehelseproblem og en stor samfunnsutfordring. Det har alvorlige konsekvenser for barna og for samfunnet som helhet.

- Vold og overgrep mot barn er svært alvorlig. KS har satt temaet høyt på agendaen både politisk, administrativt og faglig. Vi vil jobbe aktivt for å øke bevissthet, kunnskap og kompetanse om vold og overgrep mot barn i kommunene. Blant annet ble det tatt opp som tema på KS’ landsstyremøte tidligere i høst. Vi har også flere regionale nettverk som jobber med dette, og for tiden er vold og overgrep tema i en serie artikler vi lager for KS-magasinet Kommunespeilet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

- Arbeidet mot vold og overgrep er noe regjeringen prioriterer svært høyt, sammen med Venstre og KrF. Vårt mål er at ingen barn skal oppleve vold og overgrep. Høsten 2016 la vi fram en opptrappingsplan mot vold og overgrep som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner og styrke ivaretakelsen av barn som er utsatt for vold og overgrep. For neste år er det satt av 811 millioner kroner for å følge opp tiltakene i planen, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Både kommunesektoren og staten har ansvar og muligheter for å forebygge og avdekke vold og overgrep. Vi vil samarbeide for å forebygge vold og overgrep, om å sikre barna riktig hjelp til rett tid og bekjempe den alvorlige svikten mot barn som beskrives i Barnevoldsutvalgets rapport.

Regjeringen og KS vil samarbeide om:

  • At sentrale beslutningstakere i alle ledd har en god forståelse av hva vold og overgrep mot barn dreier seg om og hvordan det kan bekjempes.
  • At kompetansen om vold og overgrep hos alle som jobber med barn styrkes.
  • At de som jobber med barn vet hvordan de skal snakke med barn på en måte som gjør at barnet blir trygt nok til å fortelle hva det utsettes for.
  • God samhandling mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester.
  • At vold og overgrep blir et tema tidlig i barnehagealder. Barna må lære hva det er.
  • Åpenhet om og synliggjøring av det alvorlige temaet, for å motvirke skam og usikkerhet både hos de som rammes og de som vegrer seg for å melde fra.
  • At meldeplikten til barneverntjenesten blir ivaretatt, slik at barneverntjenesten får nødvendige opplysninger om barn i utsatte livs- og omsorgssituasjoner til rett tid.
Statsråd Solveig Horne og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
Statsråd Solveig Horne og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.