Historisk arkiv

– Vi må øve oss på de vanskelige spørsmålene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

– Det å stille spørsmål som skaper trygghet for at barn og ungdom kan fortelle om bekymringer og vonde opplevelser, er ikke enkelt, og må læres. Jeg er veldig glad for at vi nå får nyskapende digitale verktøy, som gjør at voksne gjennom øvelse blir bedre til å snakke med barn om vold og overgrep, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Statsråden holdt åpningsinnlegget på konferansen "Trygg der jeg bor", arrangert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og RVTS Øst. Dette var avslutningskonferanse for regjeringens tiltaksplan "En god barndom varer livet ut". Under konferansen ble nye digitale kunnskapsressurser i arbeidet mot vold og overgrep mot barn og unge lansert. Sentralt er SNAKKE, som er utformet som et interaktivt dataspill, der voksne kan øve på samtaler med barn om vanskelige temaer som vold og overgrep.

Tørre å tro

– Som enkeltmennesker må vi alle se mer, stille flere vanskelige spørsmål og lytte mer til barn som forteller. Vi må tørre å tro at det verste kan skje, og så må vi handle, sa barneminister Helleland i sitt innlegg på konferansen.

Historien om Christoffer Kihle Gjerstad, 8-åringen som døde etter alvorlig mishandling i hjemmet over lang tid, viser hvor viktig det er å kunne snakke med barn som er utsatt for vold før det er for sent, mener Helleland.

– Vold og overgrep er vanskelig å snakke om. Når vi som spør syns det er vanskelig, kan vi nesten ikke forestille oss hvor vanskelig det må være for den som er utsatt. Ofte er barn utsatt for vold og overgrep fra dem som står dem nærmest, og der de skal være tryggest, slik Christoffer opplevde, sier barneminister Helleland.

– Det forebyggende arbeidet er helt avgjørende. Blir voksne bekymret for at barn utsettes for vonde opplevelser, er det viktig at dette fanges opp på et tidlig stadium, slik at vi kan gi barnet riktig oppfølging og hjelp. Vi trenger god kompetanse blant dem som jobber med barn i kommunene, og på dette feltet tror jeg SNAKKE blir en viktig ressurs, sier Helleland.

SNAKKE - Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn er et digitalt verktøy for de som jobber med barn i kommunene, som barnehageansatte, helsesøstre og lærere. Programmet ligger også åpent tilgjengelig på nett, slik at alle som vil kan ta det i bruk. Det er den norske oppstartsbedriften Attensi som har utviklet spilldelen i SNAKKE.

Bred innsats mot vold og overgrep

Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep ble vedtatt av Stortinget i fjor. I 2018 er den samlede satsingen på opptrappingsplanen på over 800 millioner kroner.

Midlene går blant annet til å styrke etterforskningen av vold og overgrep mot barn, øke kapasitet og kompetanse i barnehusene og utvide og forbedre behandlingstilbudene. Andre satsingsområder er at utsatte barn og familier skal fanges opp tidlig, blant annet gjennom gode foreldrestøttende tiltak i kommunene, oppfølging fra helsestasjon, kompetente ansatte i barnehagen og i familievernet.

– Regjeringen har ingen planer om å hvile i arbeidet mot vold og overgrep mot barn. Nye digitale verktøy, som SNAKKE, og nettressursen "Jeg vet", et undervisningsopplegg om mobbing, vold og digitale krenkelser, er resultater av denne innsatsen. Det viktigste grunnarbeidet med å forebygge vold og overgrep skjer i kommunene, der de som til daglig jobber med barn og unge kan utgjøre en forskjell i barnas liv. Nå oppfordrer jeg kommunale ledere og ansatte til å ta de nye digitale verktøyene i bruk, sier Linda Hofstad Helleland avslutningsvis.

Fra lansering av SNAKKE
Barneminister Linda Hofstad Helleland fikk selv teste ut SNAKKE, som er utformet som et dataspill der voksne kan øve på å snakke med barn om vanskelige tema. Til venstre Ane Heiberg Simonsen, prosjektleder for SNAKKE hos RVTS Øst, til høyre Stine Tanggaard fra Attensi.