Historisk arkiv

Nytt utvalg skal gjennomgå barneloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal gjennomgå barneloven og barns rettigheter i lys av blant annet utviklingen i menneskerettighetene. Utvalget skal legge fram forslag til en ny og moderne barnelov.

 - Barneloven ble vedtatt i 1981, og samfunnet har endret seg mye siden den gang. Våre menneskerettslige forpliktelser har en helt annen betydning og gjennomslagskraft i dag enn da gjeldende barnelov ble vedtatt. En ny barnelov skal ivareta viktige hensyn som barnets beste, forholdet mellom barn og foreldre, og likestilling mellom foreldre som omsorgspersoner og forsørgere, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Det følger av Jeløya-plattformen at utvalget skal gjennomgå og modernisere barneloven, vurdere bidragssystemets utforming for likestilt foreldreskap, og gjennomgå barns rettigheter, spesielt i et internasjonalt perspektiv. Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av barneloven, og blant annet se mer overordnet på forholdet mellom menneskerettigheter, internasjonale konvensjoner og reglene i barneloven.

Et av temaene de skal se nærmere på er å vurdere reglene om samvær i barneloven på bakgrunn av rettspraksis og internasjonal utvikling og praksis. Spørsmål som barns rett til samvær med søsken, steforeldre, besteforeldre mv. skal vurderes, og også om kontakt over telefon og annen elektronisk kommunikasjon bør reguleres.

I den nye loven skal foreldre være likestilte som foreldre, omsorgspersoner og forsørgere. Hensynet til barnets beste skal alltid være avgjørende. Loven skal utformes i et klart og godt språk, og være informativ og brukervennlig for alle grupper i samfunnet. Utvalget skal legge fram utkast til en ny og moderne barnelov innen 18 måneder fra oppstart 1. mars 2019.

Les mandatet for utvalgets arbeid.

Følgende personer er oppnevnt til utvalget:

Leder: Lagdommer Torstein Frantzen, Bergen

Medlemmer:

  • Professor Lena R. L. Bendiksen, Tromsø
  • Førsteamanuensis Torunn Elise Kvisberg, Lillehammer
  • Tingrettsdommer Anne Marie Selvaag, Trondheim
  • Advokat Marius Emberland, Oslo
  • Advokat Hanne Sverdrup Dahl, Hamar
  • Pensjonist (tidligere fylkesnemndsleder) Geir Kjell Andersland, Bergen
  • Psykologspesialist Nadia Ansar, Oslo
  • Professor Kjell Erik Lommerud, Bergen