Historisk arkiv

Forskrift til ny revisorlov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har fastsatt forskrift til ny revisorlov (lov 20. november 2020 nr. 128 om revisjon og revisorer). Loven og den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2021. Forskriften gir regler om praksis fra kommunal revisjon og Riksrevisjonen, praktisk prøve og tredjelandsrevisorer.

Praksis fra kommunal og Riksrevisjonen

Revisorloven § 3-3 krever minst tre års variert praktisk opplæring i revisjon av årsregnskap eller tilsvarende for å bli godkjent som statsautorisert revisor. Etter den nye forskriften vil praksis fra kommunal revisjon og Riksrevisjon godkjennes på lik linje med praksis fra et privat revisjonsforetak. Dette er i tråd med innstillingen fra finanskomiteen. For å oppfylle kravene som følger av revisjonsdirektivet, må den praktiske opplæringen være opparbeidet under veiledning av en statsautorisert revisor.

Overgangsregel for personer med bachelorgrad i regnskap og revisjon

Med ny revisorlov vil det kun være én kategori av godkjente revisorer i Norge, slik at ordningen med registrert revisor opphører fra årsskiftet. De som er registrert revisor i dag, blir statsautorisert revisor fra årsskiftet. Det vil som før kreves mastergrad i regnskap og revisjon for å bli statsautorisert revisor.

Personer med bachelorgrad i regnskap og revisjon som er i praksis for å bli registrert revisor, vil ikke lenger kunne oppnå tittelen registrert revisor. Dette gjelder også for studentene som nå studerer til en bachelorgrad. Etter forskriften vil disse kunne få godkjenning som statsautorisert revisor dersom de søker innen utløpet av 2025.

Forskriftene om tredjelandsrevisorer og praktisk prøve tas inn i den generelle forskriften

De gjeldende reglene om tredjelandsrevisorer og om praktisk prøve tas nå inn i den nye forskriften til revisorloven. Det er gjort enkelte justeringer i reglene for å tilpasse dem til ny revisorlov.

Forskrift om revisjon og revisorer