Historisk arkiv

Utredning om selskapsskatten overlevert finansministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Hans Henrik Scheel overleverte i dag utvalgets forslag til endringer i selskapsskatten til finansminister Siv Jensen. Utvalget anbefaler at dagens modell for skattlegging av selskaper beholdes, men at satsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent for å tilpasse selskapsskatten til den internasjonale utviklingen.

Utvalgets mandat har vært å vurdere den norske selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen. Utvalget legger fram ett forslag som er om lag provenynøytralt og ett forslag med skattelettelser med en ramme på 15 milliarder kroner. Forslagene er like, bortsett fra at skatten på arbeid er redusert i forslaget med skattelettelser, noe som også gir litt lavere skattesats på eierinntekt.

- Jeg ser fram til å sette meg inn i de analyser og anbefalinger utvalget har kommet med, sier finansminister Siv Jensen. Kapitalbeskatningen er i endring i mange land. Satsen ble i 2014 satt ned til 27 prosent, og rentefradraget mellom nærstående selskaper ble begrenset. Scheel-utvalgets utredning er et viktig innspill til å utforme et konkurransedyktig norsk skattesystem for fremtiden.

- Vi må forholde oss til at selskapsbeskatningen er under press ved at landene rundt oss reduserer satsene, og ved at bedriftene enkelt kan flytte inntekter og kostnader for å spare skatt. Derfor vil det trolig være behov for ytterligere satsreduksjoner og flere tiltak for å gjøre norske skattegrunnlag mer robuste. Før regjeringen konkluderer vil jeg nøye vurdere utvalgets anbefalinger, sier finansminister Siv Jensen.

Hovedpunktene i Scheel-utvalgets forslag til skattereform er:

 • Det foreslås å beholde dagens modell for beskatning av selskaper
 • Utvalget foreslår å sette skattesatsen på alminnelig inntekt ned til 20 prosent for både selskaper og personer
 • Regelen for begrensning av renter i selskaper foreslås strammet inn, blant annet ved at den også omfatter renter til uavhengige långivere
 • Det foreslås å innføre kildeskatt på renter og royalty
 • Det foreslås å innføre merverdiavgift på gebyrbelagte finansielle tjenester og avgift på margininntekter i finanssektoren
 • Utvalget foreslår å stramme inn avskrivningssatsene for visse driftsmidler (skip mv., personbiler, hoteller mv., startavskrivninger på maskiner mv., husdyrbygg i landbruket)
 • Flere fradrag i inntektsskattegrunnlaget for personer foreslås fjernet, for å redusere satsene i inntektsbeskatningen og redusere effektivitetstapet ved beskatning
 • Utvalget foreslår at eierinntekter skilles ut som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats. Samtidig foreslås det særskilte skatteregler om at lån fra selskap til aksjonær skal behandles som utbytte
 • Utvalget foreslår å innføre en ny progressiv skatt på personinntekt, som også erstatter dagens toppskatt
 • Det foreslås å endre formuesskatten slik at alle objekter inkl. gjeld verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi og bunnfradraget økes (innenfor en provenynøytral ramme)
 • Utvalget foreslår at dagens nullsats og laveste sats i merverdiavgiften heves til 15 prosent.

Norsk økonomi er i endring. Lavere etterspørsel fra oljenæringen vil kreve omstillinger for norske bedrifter og arbeidskraft. Finansminister Siv Jensen understreker at skattesystemet i en slik situasjon må stimulere til arbeid, sysselsetting og lønnsomme investeringer som kan bidra til fornyet vekst. Herunder er det viktig at skattesystemet bidrar til stabilitet og forutsigbarhet.

- Denne regjeringen vil redusere det samlede skattenivået og gjøre det mer lønnsomt å jobbe, spare og investere. Vi ønsker å prioritere vekstfremmende skattelettelser. Til dette reformarbeidet vil utredningen fra ekspertutvalget være et viktig innspill, sier finansminister Siv Jensen.

- Jeg har merket meg at utvalget foreslår endringer som vil ha positive dynamiske effekter på lengre sikt. Ifølge utvalget vil en ikke ubetydelig andel av de initiale skattelettelsene etter hvert komme tilbake til statskassen.

Scheel-utvalget foreslår at Finansdepartementet utreder en rekke ytterligere og mer detaljerte skattespørsmål; noen av betydelig omfang. - Vi vil komme tilbake med en vurdering av hvordan og hvor raskt vi kan gjøre disse gjennomgangene. Utredningen vil bli sendt på høring rett over nyttår, sier finansminister Siv Jensen.

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg II i mars 2013. Høyre/FrP-regjeringen ga et tilleggsmandat, der utvalget også ble bedt om å vurdere avskrivningsreglene og et forslag som gir samlede skattelettelser. Utvalget har vært ledet av Hans Henrik Scheel, administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå. Det ble også etablert et rådgivende forum bestående av medlemmer fra blant annet arbeids- og næringslivsorganisasjoner. Professor Diderik Lund har ledet forumet.

________________

Les mer: