Historisk arkiv

Langsiktig og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag frem meldingen Statens pensjonsfond 2020. Meldingen gjør rede for resultatene som er oppnådd i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN), og omtaler arbeidet med investeringsstrategien og den ansvarlige forvaltningen.

– SPU bidrar til at vi i Norge har et betydelig handlingsrom i finanspolitikken. Som følge av Koronapandemien er oljepengebruken økt kraftig i 2020. Når situasjonen i økonomien normaliseres, skal oljepengebruken ned igjen. Det er viktig for å sikre langsiktig og god forvaltning av sparemidlene slik at oljeformuen også kommer fremtidige generasjoner til gode, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Gode resultater i både SPU og SPN

2019 var et år med sterk utvikling i aksjemarkedet, både i Norge og internasjonalt. Det bidro til høy avkastning på våre investerte midler i Statens pensjonsfond. SPU fikk en avkastning på 19,9 prosent i 2019, mens SPN oppnådde en avkastning på 12,4 prosent. Verdien av de to fondene var ved inngangen til 2020 henholdsvis 10 084 milliarder kroner og 269 milliarder kroner. Det er en økning på henholdsvis 1 832 mrd. kroner og 30 mrd. kroner. Avkastningen av SPU i 2019 var 0,23 prosentenheter høyere enn avkastningen av referanseindeksen, mens meravkastningen i forvaltningen av SPN var 0,40 prosentenheter.

Koronapandemien og strenge smitteverntiltak i mange land førte til store bevegelser i aksjemarkedene i begynnelsen av 2020. I første halvår i år var avkastningen av SPU -3,4 prosent. I denne perioden ble det også foretatt betydelige overføringer fra fondet til statsbudsjettet. Likevel økte fondsverdien til 10 398 milliarder kroner som følge av svakere kronekurs. For SPN var avkastningen i første halvår -4,4 prosent, og markedsverdien falt til 257 milliarder kroner.

– Urolige markeder i første halvår i år illustrerer at vi må være forberedt på brå og store utslag i finansmarkedene. Vi har god evne til å håndtere slik markedsuro og en robust og langsiktig investeringsstrategi som vil tjene oss vel over tid, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Ny geografisk fordeling av aksjeindeksen for SPU

Finansdepartementet foreslår å endre den geografiske sammensetningen av referanseindeksen for aksjer i SPU. Andelen i utviklede markeder i Europa justeres noe ned og andelen i USA og Canada justeres tilsvarende opp. Dette er i tråd med rådet fra Norges Bank.

– Endringen vi nå foreslår vil bidra til at investeringene i SPU bedre gjenspeiler fordelingen av verdiskapingen i børsnoterte selskaper globalt, sier finansministeren.

Investeringer i fremvoksende aksjemarkeder kan bidra til å spre risiko og oppnå høyere forventet avkastning. Samtidig er fremvoksende markeder i større grad preget av svakere institusjoner, mindre åpenhet og svakere beskyttelse av minoritetsaksjonærenes interesser. Det gjør det mer utfordrende å ivareta rollen som ansvarlig investor.

Finansdepartementet vil derfor arbeide videre med sammensetningen av delindeksen for fremvoksende markeder frem mot fondsmeldingen våren 2021. Utredningen fra utvalget som har vurdert de etiske retningslinjene for SPU og analyser og vurderinger fra Norges Bank vil være en del av beslutningsgrunnlaget. Nye markeder vil ikke bli inkludert i fondets referanseindeks for aksjer før det er tatt stilling til sammensetningen av denne.

Vil utrede uttak fra SPN

SPNs eierandeler i selskaper notert på Oslo Børs er kommet opp på et så høyt nivå at det er risiko for å komme i brudd med dagens eierandelsbegrensning på 15 prosent i et enkeltselskap.

Folketrygdfondet anbefaler å redusere andelen av SPN som investeres i Norge, og øke den tilsvarende i Danmark, Finland og Sverige. Folketrygdfondet drøfter også andre tiltak, som å utvide adgangen til å investere i unoterte selskaper som søker børsnotering og uttak.

Finansdepartementet foreslår å holde andelen i Danmark, Finland og Sverige uendret på 15 prosent. Statens pensjonsfond har allerede investeringer i Norden gjennom SPU, og det er isolert sett ikke effektivt å ha to fond i samme marked. Økte investeringer i Norden gjennom SPN vil forsterke denne problemstillingen. Utfordringene med høye eierandeler i noterte selskaper på Oslo Børs bør etter departementets vurdering helt eller delvis håndteres gjennom uttak fra SPN.

– Et uttak fra SPN vil kreve nærmere utredninger. Vi vil arbeide videre med konkret utforming av omfang og rammer for et slikt uttak for å håndtere utfordringen Folketrygdfondet har tatt opp, på en god og hensiktsmessig måte, sier finansministeren.

Departementet vil samtidig vurdere om adgangen til å investere SPN i unoterte selskaper som søker børsnotering kan utvides noe.

Arbeidet med klimarisiko i SPU

Som en stor, langsiktig investor med eierandeler i flere tusen selskaper globalt, påvirkes fondets avkastning og risiko av klimaendringer, klimapolitikk og ny teknologi. Samtidig er dette en kompleks og sammensatt risikofaktor, og det er behov for økt kunnskap om hvordan investorer best kan håndtere klimarisiko. I årets melding redegjøres det for Norges Banks arbeid med klimarisiko.

– Klimarisiko er en integrert del av risikostyringen, investeringsbeslutningene og eierskapsutøvelsen i Norges Bank. Det er all grunn til å tro at klimarisiko vil ha stor betydning fremover. Jeg mener derfor at banken ytterligere må styrke sitt arbeid på dette området, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Les mer: