Historisk arkiv

Private rusinstitusjoner er billigere enn offentlige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

En sammenligning av kostnader og kvalitet mellom private og offentlige rusinstitusjoner viser at døgnkostnadene for de private institusjonene er billigere enn for de offentlige. De offentlige institusjonene har imidlertid mer behandlerpersonell per pasient, noe som kan forklare en del av forskjellen i kostnader.

En sammenligning av kostnader og kvalitet mellom private og offentlige rusinstitusjoner viser at døgnkostnadene for de private institusjonene er billigere enn for de offentlige. De offentlige institusjonene har imidlertid mer behandlerpersonell per pasient, noe som kan forklare en del av forskjellen i kostnader.  

Dette viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. I 2012 sto private institusjoner for om lag 60 prosent av oppholdsdøgnene og 25 prosent av alle refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Det er derfor viktig å sammenholde kostnader og aktivitet i private institusjoner i forhold til helseforetakenes virksomhet.

– Jeg har sagt at helseforetakene skal kjøpe 200 flere rusplasser hos ideelle institusjoner i 2014 og denne rapporten viser at vi får mye for pengene ved å bruke private og ideelle innenfor rusbehandlingen. Samtidig viser rapporten at noen av forklaringen på høyere kostnader hos de offentlige er mer behandlerpersonell per pasient, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hovedfunn i rapporten viser:

  • Gjennomsnittlig døgnkostnad i TSB var på 4 900 kroner i 2012, men varierer fra 2 000 kroner til 14 000 kroner per oppholdsdøgn. Døgnkostnadene for de private institusjonene (som er sammenlignbare med de offentlige) utgjør om lag 55 prosent av døgnkostnaden i de offentlige institusjonene.
  • I 2012 kostet hvert opphold i TSB i gjennomsnitt 195 000 kroner. Lange opphold ser ut til å gi lavere gjennomsnittlig døgnpris. Helseforetakene kommer ut med en høyere døgnkostnad enn private tilbydere, men har også et større innslag av korte opphold. Dette forklarer noe av kostnadsforskjellen mellom offentlige og private døgnplasser.
  • De offentlige helseforetakene har flere årsverk per pasient per dag, og mer behandlerpersonell. Utdanningsnivået er også høyere i de offentlige institusjonene. Dette bidrar til høyere kostnader på grunn av høyere lønnskostnader.
  • Det er vanskelig å sammenligne kvalitet på bakgrunn av datagrunnlaget i rapporten, og om sammenhengen mellom kostnadsnivå og kvalitet eller effekt av behandlingen.

– Vi vet for lite om kvaliteten på behandlingen som rusavhengige får, både hos de offentlige og de private institusjonene. Jeg mener derfor at det er nødvendig at vi får på plass et kvalitetsregister innen rusbehandling. Et kvalitetsregister vil være viktig i arbeidet med å utvikle tjenestene til rusavhengige og gi oss mer kunnskap om effekt av behandling, sier Høie.

Mange av de private institusjonene dekker en avgrenset del av pasientforløpene, mens de fleste offentlige institusjoner dekker hele pasientforløpet. Det har derfor ikke vært relevant å gjøre direkte sammenlikninger mellom hele det private tilbudet i forhold til det offentlige. Fire private institusjoner, Borgestadklinikken, Lade Behandlingssenter, Rogaland A-senter og Stiftelsen Bergensklinikkene, har et rusbehandlingstilbud som kan sammenliknes med det offentlige tilbudet. Denne sammenlikningen utgjør kjernen i rapporten.

Les hele rapporten her