Historisk arkiv

Nytt register skal gi bedre helse- og omsorgstjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i dag vedtatt forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

- Jeg vil fornye og forbedre helse- og omsorgstjenesten med utgangspunkt i pasientens behov. Da trenger vi mer kunnskap og åpenhet om hvordan de fungerer. Det nye registeret vil gi oss dette. Det vil være svært nyttig i arbeidet med å heve kvaliteten på tjenestene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Registeret vil gi kommunene og sentrale myndigheter nyttig informasjon for å kunne utvikle, styre og evaluere de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Opplysningene skal også kunne brukes til beredskap, forskning og Nasjonal kjernejournal.

Registeret skal etableres med utgangspunkt i to eksisterende registre - KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon) og IPLOS (Individbasert PLeie- og OmsorgsStatistikk). Dette skal ikke gi økt rapporterings­byrde for virksomheter eller helsepersonell. Første versjon av registeret vil bli etablert når forskriften trer i kraft 1. desember 2017.

Strenge krav til personvern og sikkerhet

Et moderne helseregister slik som KPR, inneholder ikke navn eller adresse til de registrerte. Det inneholder heller ikke fritekst eller sitater fra samtaler. I forskriften legges det til rette for en omfattende reservasjonsrett, blant annet mot bruk i forebyggende arbeid, analyser og forskning. Det vil også være reservasjonsrett mot at helseopplysninger utleveres sammen med fødsels­nummer. For at opplysningene ikke skal spres til uvedkommende, er det strenge krav til informasjons­sikkerhet, taushetsplikt, innsynsrett og logging. Fødsels­nummer skal lagres kryptert og separert fra helse­opplysningene.