Historisk arkiv

Nyheter

Psykologiutdannede fra ELTE-universitetet kan få norsk autorisasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kandidater som startet på masterutdanningen ved ELTE-universitetet før Helsedirektoratet endret godkjenningspraksis i 2016, skal få tilbud om et eget opplegg som kan føre til norsk autorisasjon som psykolog.

Helseminister Bent Høie møter i dag representanter for ELTE-kandidatene for å orientere om opplegget som kan føre til autorisasjon som psykolog i Norge.

–  Jeg har besluttet at de berørte ELTE-kandidatene skal tilbys et avgrenset opplegg med intensive samlinger og mulighet å arbeide på lisens mens de er under veiledning, sier Høie.

Det er Helsedirektoratet som skal utarbeide opplegget, og det skal være ferdig før påske.

Helsedirektoratet og universitetene hadde opprinnelig foreslått et omfattende løp med fulltidsstudier i 2,5 år. Departementet antyder at 12 måneder kan være aktuelt. Når direktoratet har forslaget klart i mars, er målet å få det på plass så snart som mulig.

Eget opplegg

I 2016 endret Helsedirektoratet godkjenningspraksis for søkere med masterutdanning i psykologi fra Eötvös Loránd-universitetet (ELTE)

i Ungarn. Årsaken var at direktoratet fant ut at tidligere godkjenningspraksis hadde vært basert på feil grunnlag.

Den nye praksisen førte til at søkere som tidligere kunne arbeide på lisens, fikk avslag da de søkte om lisens.

Bent Høie understreker at det er særskilte grunner til at kandidater som søkte om godkjenning før endringen i 2016, får tilbud om et opplegg som kan gi autorisasjon som psykolog i Norge.

– Disse kandidatene har innrettet seg etter Helsedirektoratets tidligere praksis for personer med masterutdanning i psykologi fra ELTE. Derfor får de et eget opplegg, sier helseministeren.

Ingen plikt eller presedens

Helseministeren har et klart budskap om at myndighetene ikke er rettslig forpliktet til å tilby kompletterende tiltak. De berørte kandidatene har heller ikke rett til autorisasjon som psykolog.

–  Vi ønsker likevel å lage en løsning slik at de kan ha mulighet for å få autorisasjon som psykolog i Norge, sier Høie. – Mange kandidater har vært usikre på framtiden og har opplevd en vanskelig tid. Jeg er derfor glad for at saken blir løst. Det er positivt for alle parter.

De ca. 50 kandidatene som søkte om godkjenning før praksisendringen i 2016, skal få tilbudet først. Deretter skal det tilbys kandidater som startet på masterstudiet ved det ungarske universitetet før praksisendringen høsten 2016.

– Tilbudet vil ikke omfatte andre grupper, og det vil heller ikke ha presedens for andre grupper med psykologiutdanning, presiserer helseministeren.

Følger opp stortingsvedtak

Tiltaket som helseminister Bent Høie presenterte i dag, er en oppfølging av et vedtak Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen gjorde da de i behandlet Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning i juni 2017:

«Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av mulige kompenserende tiltak som kan bidra til at studenter som har avsluttet profesjonsstudier i utlandet, men som ikke får autorisasjon i Norge som følge av endret praksis i Helsedirektoratet etter at de har påbegynt studiet ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen, kan oppnå autorisasjon i Norge.»

Les oppdraget til Helsedirektoratet om kompletterende tiltak for ELTE-utdannede