Historisk arkiv

Regjeringen kan forby opphold på fritidseiendommer og fastsetter tydelige regler for karantene og isolasjon. Reglene om karantene for personer som kommer fra utlandet er også endret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer. Med unntak av forbudet mot opphold på fritidseiendommer trer forskriften i kraft straks, og gjelder frem til 1. april, men kan bli forlenget. Bakgrunnen er behovet for en tydelig nasjonal regulering.

- Det er et tydelig behov for klare nasjonale regler om hvem som skal settes i karantene og isolasjon, og hva det innebærer. På fredag klargjorde vi dette for personer som kommer til Norge fra utlandet. Nå klargjør vi dette for personer som har vært i nær kontakt med en som er smittet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Vi ser også at flere hyttekommuner uttrykker stor bekymring for at deres helse- og omsorgstjeneste ikke er dimensjonert til å skulle ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egen befolkning. Vi er glade for at mange nå har fulgt Statsministerens klare anmodning i går om at en skal dra hjem, men vil i løpet av dagen se om resten gjør dette frivillig. Hvis kommunene etter dagen i dag fortsatt rapporterer om at folk er på hyttene sine, vil regjeringen innføre et forbud mot dette. Derfor har vi i dag vedtatt en forskrift om dette som kan gjelde fra det tidspunktet vi bestemmer. Det kan skje raskt hvis folk nå ikke følger anmodning frivillig, sier Høie.

Forbudet om opphold på fritidseiendommer utenfor egen hjemkommune vil tre i kraft når Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer. Departementet vil komme tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt dersom det blir aktuelt å sette forbudet i kraft.

Forskriften har følgende innhold:

Karantene

Den nye forskriften bestemmer at personer skal være i karantene hvis de har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av koronaviruset. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Med "nær kontakt" menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.

Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde. For personer som har ankommet fra utlandet, gjelder karantenetiden fra den dagen personen ankom Norge.

De som er i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. De kan bare gå ut hvis nær kontakt med andre unngås. Personer i karantene skal ikke gå på jobb eller skole, foreta lengre reise innenlands eller utenlands, ta offentlig transport, eller oppsøke steder hvor en større gruppe personer oppholder seg.

I forskriften er det gjort unntak fra karantenereglene.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer og unntaket gjelder kun i jobbsammenheng i kontrollerte omgivelser, og ikke fritiden.

Dette er en snevrere unntaksadgang i den nye forskriften enn det som ble vedtatt på fredag for personer som har vært i utlandet. Det skyldes at det er større risiko knyttet til personer som har vært i kontakt med smittede enn om du kun vært i utlandet. Vi må da være mer forsiktige.

Isolering

Personer som er bekreftet syk av koronaviruset skal oppholde seg i isolering. Personer i karantene som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal også oppholde seg i isolering.

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig. Personer skal være i isolasjon fra symptomer inntrer, til 7 dager etter symptomfrihet.

Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Forskriften bestemmer at personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å oppholde seg der. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Straff og ikrafttredelse

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Dette innebærer at strafferammen er satt vesentlig ned sammenlignet med lovens maksimale straff på bøter eller fengsel i to år. Det fremstår som en mer forholdsmessig strafferamme for denne typen overtredelser.

Forskriften trer i kraft straks, med unntak av forbudet om opphold på fritidseiendommer utenfor egen hjemkommune, og gjelder frem til 1. april. Helse- og omsorgsdepartementet er gitt myndighet til å endre og forlenge forskriften. Departementet kan derfor raskt tilpasse forskriften etter erfaringer og behov. Departementet vil komme tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt for ikraftredelse av forbudet om opphold på fritidseiendommer utenfor egen hjemkommune.

Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet

Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, men den er endret i dag slik at den innfører karanteneplikt for alle som ankommer Norge. Endringen trer i kraft fra og med tirsdag 17. mars 2020. Det betyr at reisende fra Sverige og Finland som kommer til Norge 17. mars eller senere skal i karantene dersom de ønsker å oppholde seg i Norge. Forskriften gis ikke tilbakevirkende kraft til 27.02.20 for reisende fra Sverige og Finland slik den gjør for personer som kommer reisende fra andre land. I forskriften er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karanteneplikt.  

Les forskriften om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer på Lovdata

Les forskriften om karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet