Historisk arkiv

Behovene innen psykisk helsevern og rusbehandling i årene fremover

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil sikre at behandlingskapasiteten for dem som sliter psykisk eller har rusmiddelproblemer er god nok. En ny rapport peker på at det er behov for å styrke tjenestene til eldre og barn og unge, og til personer med alvorlige psykiske lidelser, alkoholrelaterte lidelser og spiseforstyrrelser i årene fremover.

I 2019 fikk helseregionene i samarbeid med KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektorat i oppdrag å vurdere hvor stort behovet for psykisk helsehjelp og rusbehandling vil bli i årene som kommer. De fikk også i oppdrag å utvikle gode planleggingsverktøy for å sørge for riktig kapasitet ved sykehusene. Dette gjelder både døgnbehandling, poliklinisk behandling og ambulant virksomhet.

– Den nye og mer detaljerte framskrivningsmodellen for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) danner et godt grunnlag for at de regionale helseforetakene kan styrke tilbudet til dem som vil ha økt behov for helsetjenester framover. I tillegg vil denne modellen bidra til å redusere uønsket variasjon i tjenestetilbudet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Analysene peker på at det er behov for å styrke polikliniske og ambulante tjenester for barn og unge, eldre, personer med alvorlig psykisk lidelse, ruslidelser, spiseforstyrrelser og posttraumatiske stresslidelser.

– I debatten de siste årene har det vært stor oppmerksomhet om døgnplasser. Rapporten konkluderer med at vi ikke har behov en økning av antall døgnplasser for voksne, men det er et behov for å øke døgnplasser for barn og unge i årene fremover. Det er også fortsatt behov for å styrke ambulante- og polikliniske tilbud, sier Høie.

Sammensetningen av tilbudet treffer ikke dagens og fremtidens behov. Rapporten peker på at det er særlig behov for å sikre god kapasitet for personer med alvorlige psykiske lidelser, spiseforstyrrelser og for barn og unge. Rapporten peker også på behov for å bygge ut akuttilbudet for personer med ruslidelser.

Personer med lettere og midlere psykiske lidelser vurderes å få et bedre tilbud med kommunale tjenester, hvor det vil være lav terskel for å komme inn og hvor helsehjelpen kan starte raskere. Etablering av tilbud som rask psykisk helsehjelp er gode eksempler på effektive og gode tilbud.

Framskrivingen av behovet for tjenester i psykisk helsevern og TSB vil være en viktig del av grunnlaget for arbeidet med regionale utviklingsplaner.

– Kommunene og sykehusene kan via helsefellesskapene bruke den nye framskrivningsmodellen som grunnlag for å planlegge og justere tjenestetilbudet til disse pasientene, sier Høie.

Les hele rapporten: Ny modell for framskrivninger i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for ruslidelser.pdf