Historisk arkiv

Evaluering av fritt behandlingsvalg – fornøyde, men få pasienter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Evalueringen viser at pasientene som benytter seg av fritt behandlingsvalg har kortere ventetid enn pasienter som får tilsvarende behandling i offentlige sykehus. Forskerne finner i liten grad at fritt behandlingsvalg har bidratt til å redusere den gjennomsnittlige ventetiden i sykehusene.

- Evalueringen av fritt behandlingsvalg viser at de som har benyttet seg av ordningen har fått kortere ventetider, og at fritt behandlingsvalg har bidratt til økt valgfrihet og mangfold. Det slås fast at dette oppleves som svært viktig for noen pasienter, særlig innen psykisk helse, rusbehandling og rehabilitering, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fritt behandlingsvalg-ordningen ble innført i 2015. Gjennom ordningen får private leverandører som tilfredsstiller bestemte krav mulighet til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Evalueringen belyser hvorvidt fritt behandlingsvalg bidrar til å realisere de sentrale målene om reduserte ventetider, økt valgfrihet for pasientene og mer effektive sykehus. Evalueringsrapporten er utarbeidet av forskere fra Universitet i Oslo og NORCE.

- Selv om fritt behandlingsvalg er benyttet av nesten 60 000 mennesker utgjør dette en liten andel av det totale antallet pasientbehandlinger i helsetjenesten. Derfor har ordningen hittil redusert den gjennomsnittlige ventetiden i liten grad. Så kan det hende at vi ser sterkere effekter hvis ordningen får virke i noen år til., sier Høie.

Samtidig viser evalueringen at det er forbedringspotensial knyttet til å forenkle prosessen med å velge behandlingssted og å gi bedre informasjon om pasientens rettigheter.

- Vi er klar over at mange pasienter og helsepersonell har manglende kjennskap til fritt behandlingsvalg. Vi har tidligere gitt oppdrag til Helsedirektoratet og helseregionene om å gjennomføre informasjonstiltak for å øke kunnskapen om ordningen. Evalueringen dokumenterer dessverre også at enkelte pasienter på ulike måter blir forhindret fra å bruke retten til fritt behandlingsvalg. Mange blir ikke informert om ordningen. Dette er alvorlig, siden fritt behandlingsvalg er en pasientrettighet, sier Høie.

– Målet med fritt behandlingsvalg er å bidra til økt valgfrihet for pasientene og kortere ventetider. Bruken av ordningen har økt betydelig hvert år, og de positive effektene kan derfor forsterkes hvis ordningen får virke lengre. Funnene fra evalueringen viser samtidig at vi bør gjøre det enklere for pasienten å benytte seg av rettigheten. Evalueringen gir oss viktig kunnskap om hvordan ordningen kan videreutvikles, og vi vil nå vurdere hvordan anbefalingene i rapporten skal følges opp avslutter Høie.

> Evaluering av Fritt behandlingsvalg.pdf