Historisk arkiv

Janssen-vaksinen som tilvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har vedtatt at Janssen-vaksinen skal tilbys utenfor koronavaksinasjonsprogrammet. Fra 15. juni kan man bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksinen.

Personer som ønsker Janssen-vaksinen anbefales å først gå inn på helsenorge.no og lese om vaksinen og hvem den kan tilbys, før de eventuelt kontakter lege. 

– Regjeringen mener det er riktig å tilby denne vaksinen som et tilvalg for enkelte personer som oppfyller kriteriene for det. Vi anbefaler i utgangspunktet folk å følge vaksinasjonsprogrammet, men enkelte kan likevel ha gode grunner for å ønske Janssen-vaksinen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Janssen-vaksinen er godkjent av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA), og er en del av vaksinasjonsprogrammet i de fleste land i Europa. Vaksinen er en én-dose-vaksine som gjør at man blir fullvaksinert tre uker etter at vaksinen er satt. 

Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell i disse situasjonene:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.
  • Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.
  • Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
  • Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

– Dette er ganske strenge kriterier som betyr at noen som selv ønsker denne vaksinen vil kunne få nei fra legen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ikke krav til leger om å tilby vaksinen

Legen har det siste ordet i vurderingen av om en pasient skal få Janssen-vaksinen. Pasienten har rett til medvirkning i avgjørelsen, men kan ikke kreve å få vaksinen. Vaksinen og vaksineringen tilbys gratis. Det er fastsatt egne takster for refusjon for legene i forbindelse med konsultasjon og vaksinering.

– Det er ikke et krav at leger skal tilby Janssen-vaksinen, men regjeringen har etablert en ordning slik at fastleger, private leger og reisevaksinasjonsklinikker kan forskrive vaksinen dersom de ønsker det. Den enkelte lege gjør en konkret vurdering av den medisinskfaglige forsvarligheten av å tilby vaksine til de som ønsker å få vaksinen, sier Høie.

De sjeldne og alvorlige bivirkningene av Janssen-vaksinen, den enkeltes situasjon, smittesituasjonen i Norge og at effekten av Janssen-vaksinen antas å være noe mindre enn vaksinene i vaksinasjonsprogrammet, har betydning i denne vurderingen. Pasientskadelovens spesielle regel for vaksiner gjelder også.

Staten dekker utgiftene

Legekontorer oppfordres til å legge ut informasjon på sine hjemmesider eller kommunenes sider dersom de tilbyr vaksinen, slik at det blir enklere for dem som ønsker vaksinen å vite hvem man skal kontakte.

Leger som ønsker å tilby vaksinen kan bestille den via nettløsningen til Folkehelseinstituttet.

Vaksinen og vaksineringen er gratis for den enkelte, og alle utgiftene dekkes av staten etter gitte takster. Det er ikke lov for legene å ta ekstra betaling for å sette denne vaksinen.

All vaksinering i Norge er frivillig. Vaksinasjonsprogrammet vil tilby alle over 18 år i Norge første dose vaksine innen begynnelsen av august. Der brukes vaksinene fra BioNTech-Pfizer og Moderna. Muligheten til å bli vurdert for Janssen-vaksinen utenfor vaksinasjonsprogrammet er derfor en tilvalgsordning.

Mer informasjon: