Historisk arkiv

Justeringer i vaksinestrategien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen gir Folkehelseinstituttet fullmakt til å forberede en beskjeden skjevfordeling av vaksiner til en del bydeler i Oslo og enkelte andre kommuner som har hatt vedvarende høy smitte.

- Fordelingen og bruken av vaksinene skal bidra til å beskytte liv og helse og bringe oss tilbake til hverdagen. Basert på nye faglige vurderinger justeres derfor strategien når vi nå er kommet et steg videre i vaksineringen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Til nå har vaksinene blitt fordelt på kommunene etter andelen innbyggere i den eldste aldersgruppen. Nå kan vaksinene fordeles etter folketall. Det vil også betyr at en rekke større kommuner i hele landet som har hatt flere smitteutbrudd vil få en større andel av vaksinene, sier Høie. 

Beskjeden geografisk skjevfordeling

- Vi har hele tiden sagt at vaksinestrategien skal justeres i tråd med ny kunnskap og endrede forutsetninger. Folkehelseinstituttet (FHI) mener at det er riktig å prioritere dem med aller høyest risiko først i hele landet, og har tidligere ikke anbefalt prioritering etter smittetrykk. I en ny vurdering fra 24. februar anbefaler FHI nå en beskjeden geografisk skjevfordeling, sier Høie.

De nye modelleringene og beregningene fra FHI viser at når de mest sårbare i hele landet i hovedsak er beskyttet, vil en geografisk skjevfordeling av vaksiner til de områdene som har hatt vedvarende høy smitte, trolig føre til samlet sett færre sykehusinnleggelser og risiko for dødsfall.

Folkehelseinstituttet peker på tre alternativer til geografisk skjevfordeling av vaksiner i sin vurdering. Av disse alternativene anbefales en beskjeden skjevfordeling. Her foreslår FHI at det gis flere vaksiner til en del Oslo-bydeler og enkelte andre østlandskommuner som har hatt en høy andel innlagte på sykehus sammenliknet med andre kommuner. Dette gjelder bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, som med modellen vil få om lag 20 prosent flere doser. De ekstra dosene hentes ved at de rundt 330 kommunene som har hatt færrest innlagte på sykehus, får en reduksjon i antall doser på tre prosent.

- Det vil alltid være usikkerhet knyttet til slike beregninger. Jo mindre forskjellene er, jo større usikkerhet. Men samlet sett mener FHI nå at den beste faglige anbefalingen de kan gi er å innføre en beskjeden skjevfordeling, sier Høie.

- Regjeringen mener at fordeling av vaksiner er et veldig faglig spørsmål, og legger derfor stor vekt på FHIs anbefaling. Derfor ber vi nå FHI begynne arbeidet med å forberede en beskjeden geografisk skjevfordeling, sier Høie.

FHI peker selv på noen uavklarte juridiske og etiske problemstillinger knyttet til en slik skjevfordeling. Regjeringen har derfor allerede gitt Helsedirektoratet og FHI i oppdrag å raskt avklare disse spørsmålene som en del av denne forberedelsen. 

Vaksinefordeling etter befolkningstall

Det er knapphet på vaksiner i hele verden. Norges strategi med å tilby vaksine til de eldste og helsepersonell først, er den samme som i de fleste andre land.

Til nå er vaksinene fordelt på kommunene etter andel av innbyggere i den eldste aldersgruppen. Steder med en yngre befolkning, som Oslo og Rogaland, har derfor vaksinert en lavere andel av befolkningen enn dem med en eldre befolkning. De har likevel fått vaksinert de mest sårbare på lik linje med andre. Når de mest sårbare nå er i ferd med å bli vaksinert, kan vi gå over til å fordele vaksinen etter antall innbyggere. Det vil gi kommuner med en yngre befolkning flere doser enn med dagens fordelingsnøkkel. I dag får for eksempel Oslo kommune 9,2 prosent av alle vaksiner. Dersom man endrer fordelingsnøkkel til folketall, vil Oslo kunne få rundt 13 prosent av vaksinedosene.

- FHI har allerede mandat til å endre fordelingsnøkkelen, slik at vaksinene kan fordeles etter folketall, og ikke etter alder. Jeg forventer at en slik endring kan skje i løpet av kort tid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.