Historisk arkiv

Pakkeforløp for kreft og pakkeforløp for psykisk helse og rus er evaluert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Evalueringen viser at pakkeforløp for kreft bidrar til å redusere ventetider og skape mer strømlinjeformede pasientforløp. For pakkeforløp psykisk helse og rus gjenstår en god del for å oppnå målsettingene om økt brukermedvirkning og mer sammenhengende og koordinerte tjenester. SINTEF står bak begge evalueringene.

- Jeg er veldig glad for at evalueringen av pakkeforløp kreft viser så gode resultater, med kortere ventetid og større forutsigbarhet og trygghet for kreftpasienter. Det har jeg tro på at pakkeforløpene på sikt også vil føre til for pasienter innenfor psykisk helse og rusbehandling, selv om vi ser flere utfordringer her. Pakkeforløp er en stor reform, og den er enda mer omfattende for psykisk helse og rus enn på kreft-området. Det tar tid å innføre nye systemer og nye måter å jobbe på, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Evaluering av pakkeforløp kreft

Pakkeforløpene skal bidra til at pasientene opplever et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp, uten unødvendig ventetid. Evalueringen viser at pakkeforløpene for kreft i stor grad har lykkes med dette. Pakkeforløp for kreft ble gradvis innført i Norge fra januar 2015.

- Det har vært viktig for regjeringen å evaluere pakkeforløp for kreft for å få kunnskap om hvorvidt pakkeforløp har oppfylt intensjonen med ordningen. Jeg er glad for at pasientene uttrykker at pakkeforløpet gir dem trygghet og tillit til at de blir ivaretatt uten unødige forsinkelser. Evalueringen viser at innføring av pakkeforløp har bidratt til å sette pasientlogistikk og forløp på dagsorden og at tverrfaglig arbeid har blitt styrket og formalisert.

Evaluering av pakkeforløp psykisk helse og rus

To år etter innføringen av pakkeforløp psykisk helse- og rus, viser evalueringen at det gjenstår en god del for å oppnå målsettingene om økt brukermedvirkning, mer sammenhengende og koordinerte tjenester og bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.  Evalueringen viser likevel at det er bred enighet blant pasienter, brukere og fagfolk om at de overordnede målsettingene og intensjonene i pakkeforløp psykisk helse og rus er gode.

- Jeg mener at det vi har fått til med pakkeforløp kreft har stor overføringsverdi til andre områder. Selv om kreft og psykiske helseutfordringer og rusavhengighet ikke kan sammenliknes, kan pasientens behov for forutsigbarhet, trygghet og et helhetlig behandlingsforløp det. Det er ingen trylleformel, men pakkeforløpene er verktøy som organiserer tjenestene bedre, sier Bent Høie.

Departementet vil nå gå gjennom begge rapportene og vurdere hvordan disse skal følges opp.

> Sluttrapport evaluering av pakkeforløp kreft.pdf

> Evaluering pakkeforløp rus og psykisk helse.pdf