Historisk arkiv

Strammer inn regelverket for å motvirke kroppspress

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Mange barn og unge er misfornøyde med egen kropp og utseende. Nå foreslår regjeringen å stramme inn regelverket for å motvirke kroppspress.

- Å være glad i seg selv og fornøyd med sin egen kropp er bra for helsa. Altfor mange barn og unge utsettes for skjønnhetsidealer som gjør at de vil endre friske, sterke og flotte kropper, enten ved å operere seg eller slanke seg. Slike kroppsidealer kan gjøre barn og unge syke. Nå setter vi ned foten og strammer inn regelverket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Vi må jobbe på en rekke områder for å motvirke kroppspress. Noe av det viktigste vi gjør er å styrke barn og unges trygghet og selvfølelse, og legge til rette for at de kan mestre egne liv. Regjeringen jobber også med et lovforslag om å merke retusjert reklame, og det er innført etiske retningslinjer for bloggbransjen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Negativt kroppsbilde kan bidra til ulike spiseforstyrrelser, undervekt og fedme. Flere internasjonale studier viser til sammenhenger mellom kroppspress og dårlig selvbilde blant barn og unge. I en spørreundersøkelse fra 2014 svarte 85 prosent av jentene og 30 prosent av guttene at de opplevde kroppspress. Reklame, TV, blogger og venner ble særlig oppgitt som kilder til kroppspress eller påvirkning av kroppsideal.

Viktige forslag i høringsnotatet

Innfører aldersgrenser for visse typer inngrep

Departementet foreslår å lovfeste at kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling ikke skal foretas på personer under 18 år. Dette gjelder selv om pasienter under 18 år eller deres foreldre samtykker til dette. Dette innebærer en tydeliggjøring og innstramming av gjeldende rett og praksis. 18-årsgrensen gjelder ikke hvis det foreligger medisinsk eller odontologisk begrunnelse.

Strengere markedsføringsregler

Departementet foreslår strengere markedsføringsregler ved å presisere at "markedsføringen må utformes slik at den ikke oppfattes av barn å være rettet mot deres aldersgruppe, eller at markedsføringen på annen måte bidrar til kroppspress blant barn".

Stiller kompetansekrav

Departementet foreslår at "kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjon eller bivirkning", kun skal utføres av helsepersonell. Det foreslås også hjemmel til å fastsette forskrift med nærmere regler for hva slags behandling som skal omfattes. Dette er en innstramming av gjeldende rett og praksis, og vil innebære at noe slik virksomhet ikke lenger kan utføres av aktører uten helsefaglig kompetanse. 

Enklere å føre tilsyn med kosmetisk behandling

Departementet foreslår å tydeliggjøre helsepersonellovens anvendelse blant annet når det gjelder helsepersonell som tilbyr eller utfører inngrep, injeksjoner eller behandling med en rent kosmetisk begrunnelse. Det kan i praksis oppstå tvil om dette er å anse for "helsehjelp" etter loven, og dermed også tvil om det kan føres tilsyn med helsepersonell som utfører slik virksomhet. Endringen klargjør at det også kan føres tilsyn her. 

Les høringsnotatet