Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress - Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens virkeområde mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep. Endringene skal bidra til å motvirke kroppspress, særlig mot barn og unge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.03.2021

Vår ref.: 21/296

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep. Endringene skal bidra til å motvirke kroppspress, særlig mot barn og unge.

Kroppspress – eller utseendepress – er et sammensatt fenomen. I denne sammenhengen handler det om press som får mennesker til å streve for å oppnå – eller nærme seg – et skjønnhetsideal, basert på kulturelle forestillinger om hvordan den perfekte kroppen eller det perfekte ansiktet skal se ut. Årsakene til og virkningene av kroppspress er komplekse. Det å oppleve slikt press kan ha uheldige virkninger og være en faktor som hos noen kan påvirke selvfølelsen, selvtilliten og den psykiske helsen. Det kan føre til omfattende bruk av tid og penger for å utføre eller få utført kosmetiske behandlinger eller andre typer "kroppspraksiser" i streven etter å nærme seg idealet. Det antas å være en viss sammenheng mellom kropps- eller utseendepress og at det synes å være et økende marked for kosmetiske eller estetiske behandlinger av ulike slag.

Departementet foreslår i høringsnotatet blant annet å endre helsepersonelloven slik at det innføres kompetansekrav for å gjennomføre visse former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling. Bare helsepersonell skal kunne utføre kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjoner eller bivirkninger. Dette vil innebære at noe slik virksomhet ikke lenger kan utføres av aktører uten helsefaglig kompetanse.

Videre foreslås det å endre helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven slik at det innføres en 18-årsgrense for å få utført kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling uten medisinsk eller odontologisk begrunnelse. Det at det ved lov innføres en 18-årsgrense vil avklare tvil om hvilken aldersgrense som skal gjelde.

Departementet foreslår også å endre forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep. Det presiseres at helsepersonell må utforme sin markedsføring slik at den ikke oppfattes av barn under 18 år til å være rettet mot deres aldersgruppe, eller slik at markedsføringen på annen måte bidrar til kroppspress blant barn. Det foreslås også å endre forskriften slik at det tydelig fremgår at markedsføringsreglene også skal gjelde for kosmetiske inngrep i form av kosmetiske injeksjoner ved bruk av fillers og legemidler. I dag er forskriften avgrenset til å gjelde for kosmetiske inngrep i form av plastikkirurgiske inngrep og inngrep i hud og underhud.

Videre foreslår departementet endringer og presiseringer av helsepersonellovens virkeområde, blant annet en presisering av at helsepersonellovens begrep "helsehjelp" også skal omfatte virksomhet som utøves uten klar medisinsk eller odontologisk begrunnelse. Dette vil gjelde dersom handlingen kan medføre helserisiko for pasienter og handlingen for å kunne utføres forsvarlig forutsetter kompetanse som helsepersonell har. Dette innebærer blant annet at helsepersonelloven kommer til anvendelse for alle kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandlinger som helsepersonell utfører dersom "handlingen kan medføre helserisiko for pasienter og handlingen for å kunne utføres forsvarlig forutsetter kompetanse som helsepersonell har".

I høringsnotatet vurderer departementet også om alt regelverk for kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling bør undergis en samlet regulering, om det bør foretas endringer i reguleringen av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling i regelverket for kosmetikk, medisinsk utstyr, legemidler og hygienekrav for hudpleievirksomheter mv, om det bør innføres et generelt forbud mot markedsføring av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og om det bør innføres et forbud mot bestilling og bruk av kosmetiske injeksjoner i private hjem. Departementet foreslår ikke slike endringer, men det bes imidlertid om høringsinstansenes vurdering også av dette.

Departementet ber om eventuelle merknader til forslaget innen 10. mars 2021.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer:

https://www.regjeringen.no

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også
anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater
eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen


Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                              Kjetil Jonsbu
                                                                               fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Departementene

Barneombudet
Bioteknologirådet
Datatilsynet
De fylkeskommunale eldrerådene
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Konkurransetilsynet
Landets statsforvaltere
Landets høgskoler med helsefaglig utdanning
Landets pasient- og brukerombud
Landets universiteter
Markedsrådet
Medietilsynet
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), UiT
Norges forskningsråd
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Regelrådet
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Råd for et aldersvennlig Norge
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner

Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak

Akademikerne
Akademiklinikken
Akupunkturforeningen
Aleris Helse AS
Alliance Boots Norge AS
Alliance Healthcare Norge AS
Allmennlegeforeningen
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Atlas Laserklinikk AS
Aurora Senteret AS
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Avea Klinikken
Aviva Helse
Beautician Klinikk
Beauty Medical Care AS
Clinique Marine AS
Colosseumklinikken Medisinske Senter AS
Cosmo Clinic
Delta
Den Norske Advokatforening
Den norske coachforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske kinesiologforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Derma hud og laser klinikk
Det norske healerforbundet
Diabetesforbundet
Domstolsadministrasjonen
Europharma AS
Face IT AS
Fagforbundet
Fana medisinske senter
Farma Holding
Fellesorganisasjonen (FO)
Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
Finans Norge
Foreningen for kroniske smertepasienter
Fornebuklinikken
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Gawe medisinske klinikk AS
Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Hudspesialisten AS
Hørselshemmedes Landsforbund
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Juvente
Klinikk Arendal
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kreftforeningen
KS
Landets private sykehus
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen we shall overcome
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien
Legemiddelparallellimportørforeningen
LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Likestillingssenteret
MBC Lasersenter
Medilaser AS
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
MIRA-senteret
Molde Laserklinikk AS
Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt
MS – forbundet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA
NORCE Norwegian Research Center AS
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Handikapforbund
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)
Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH)
Norges Juristforbund
Norges Massasjeforbund
Norges naprapatforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norlandia
Normal Norge
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk forbund for hud og kroppsterapi
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
Norsk forening for coaching og NLP
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi
Norsk forening for kognitiv terapi
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk gynekologisk forening
Norsk helsecoachforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Pasientforening
Norsk Plastikkirurgisk Forening (Den norske legeforening)
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk selskap for ernæring
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Novelaklinikken Elverum
NUPI
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo Hud og laserklinikk
Oslo Kosmetiske Lasersenter AS
Parat Helse
Pensjonistforbundet
Press – Redd Barna Ungdom
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Redd Barna
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om spiseforstyrrelser
SABORG - Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Seniorsaken i Norge
Seniorstøtten
SINTEF Helse
Spekter
Spiseforstyrrelsesforeningen
Strømmen Laserklinikk
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser
Stiftelsen Phoenix Haga
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Pårørendesenteret
Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle
Teknologirådet
Universitets- og høyskolerådet
Utdanningsforbundet
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vestfold hud- og Laserklinikk AS
Virke
Volvat Medisinske Senter AS
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (Y