Historisk arkiv

Bent Høie med i FN-kommisjon om helsearbeidere og økonomisk vekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fram mot 2030 vil det være behov for 40 millioner flere helsearbeidere i verden. Høynivåkommisjonen skal være en politisk drivkraft for utdanning av flere helsearbeidere, og gi råd og anbefalinger til statsledere og internasjonale organisasjoner. Kommisjonen ledes av Frankrikes president François Hollande, og Sør-Afrikas president Jacob Zuma, og skal bestå av en rekke globale ledere.

– Det er en stor ære for meg å bli bedt om å delta i dette initiativet. Etterspørselen etter helsearbeidere er langt større enn hva den globale utdanningskapasiteten kan dekke, og spesielt lavinntektsland vil møte store utfordringer. Å øke utdanning og rekruttering av helsearbeidere vil være særlig viktig for disse landene for å nå FNs bærekraftsmål om å sikre god helse til alle. Jeg ser frem til å bidra med Norges kunnskap og erfaring på dette feltet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Første møte i Lyon 23. mars

Kommisjonen er opprettet av FNs generalsekretær Ban Ki-Moon, og skal ledes av Frankrikes president François Hollande og Sør-Afrikas president Jacob Zuma. Som FNs spesialorgan for helse, skal Verdens Helseorganisasjon (WHO) være en del av sekretariatet. Kommissærene møtes i Lyon 23. mars, og i New York i forbindelse med høynivåuken under FNs Generalforsamling i høst.

Frykter større konkurranse

FN beregner at det vil være et behov for 40 millioner flere helsearbeidere globalt innen 2030. Lav- og mellominntektsland vil mangle 18 millioner. WHO frykter at land i sterkere grad enn i dag vil konkurrere om helsearbeidere, noe som vil kunne gå ut over verdens fattige.

– Svært mange mennesker lever i dag med for dårlig tilgang til helsepersonell og grunnleggende helsetjenester, til tross for at helsehjelp er en menneskerett. Høyinntektsland har et ansvar for å samarbeide globalt for å sikre at alle har tilgang til gode helsetjenester. Styrking av utdanning og ansettelse av flere helsearbeidere vil kunne gi sosiale og økonomiske gevinster, særlig gjennom å styrke jenters og unge kvinners muligheter og posisjon i samfunnet. Dette kommisjonsarbeidet vil derfor også støtte opp om regjeringens storsatsning på jenters utdanning, sier Høie.

Kommisjonen skal komme med anbefalinger som kan bidra til å øke investeringer i helsearbeiderstyrken. Tilgang på tilstrekkelig helsepersonell er avgjørende for å sikre gode helsetjenester. Anbefalingene skal primært være rettet mot å bedre situasjonen i lav- og mellominntektsland. Kommisjonens rapport skal lanseres på FNs generalforsamling i september.

Les mer om høynivåkommisjonen på WHOs nettsider