Historisk arkiv

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, er det utarbeidet en liste over hvilke ansatte innenfor de 14 samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

Helsedirektoratet fattet 12. mars vedtak med hjemmel i smittevernloven stenging av barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner. Formålet er å redusere smittespredning. Samtidig må drift av kritiske samfunnsfunksjoner sikres. Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon må derfor ved behov kunne få tilbud om barnehage og skole for sine barn. Også barn med særskilte behov må ivaretas.

Med utgangspunkt i våre 14 kritiske samfunnsfunksjoner har departementene utarbeidet en første versjon av en liste over personellgrupper/stillinger som kan få tilbud om barnehage og skole for sine barn.

- Vi må alle bidra for å hindre smittepredning. Samtidig må vi sikre at de samfunnskritiske funksjonene ivaretas. Listen angir hvem som bør få tilbud om barnehage- og skoleplass, og skal også legges til grunn som et utgangspunkt for å vurdere unntak fra karanteneplikten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Listen er først og fremst ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage- og skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Oversikten er ikke uttømmende og den kan endres. Behovet for endringer vil fortløpende bli vurdert. Det vil kunne bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til skole-/barnehageplass.