Historisk arkiv

Samtykke til bevæpning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– For å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats, har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell. Dermed imøtekommer jeg Politidirektoratets faglige vurdering av behovet for å iverksette tiltak som følge av den nye trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter 31. oktober, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt en anmodning fra Politidirektoratet om samtykke til bevæpning. Anmodningen kommer som en følge av trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Felles kontraterrorsenter (FKTS).

– I trusselvurderingen er blant annet politipersonell angitt som en aktuell målgruppe for en terrorhandling. Politidirektoratet har vurdert denne trusselen mot polititjenestepersoner som så alvorlig at de ikke anser gjeldende bevæpningspraksis som tilstrekkelig, sier statsråden.

– Regjeringen har vurdert direktoratets anmodning, og jeg har i dag samtykket til at politiet for en periode på inntil fire uker kan bevæpne uniformert innsatspersonell i den utstrekning dette er nødvendig for å ivareta politiets egensikkerhet og innsatsevne, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Departementets samtykke innebærer at uniformert innsatspersonell (IP) i kategori IP 1, 3 og 4, kan bære pistol i daglig tjeneste. Det forutsettes at politiet fortløpende gjennomfører nødvendige tiltak for å redusere risikofaktorer som økt bevæpning kan innebære. Politiet vil også fortløpende vurdere tiltak som kan redusere behovet for bevæpning. Samtykket gis i medhold av våpeninstruks for politiet § 10 første ledd, bokstav d.