Historisk arkiv

Fortsatt behov for midlertidig bevæpning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Etter faglig anbefaling fra Politidirektoratet (POD) har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet til 15. oktober 2015.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedicte Bjørnland orienterer pressen på et møte i departementets lokaler i Nydalen onsdag 19. august 2015.Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedicte Bjørnland orienterer pressen på et møte i departementets lokaler i Nydalen onsdag 19. august 2015. (Foto: JD)

Bakgrunnen er trusselvurderingen utarbeidet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Felles kontraterrorsenter 31. oktober 2014.

– Vi informerte i oktober 2014 om en negativ utvikling i trusselbildet knyttet særlig til fremmedkrigere og ISIL-sympatisører. Situasjonen er uendret og vurderingen er derfor fortsatt gjeldende, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser i hvert av landets 27 politidistrikter i lys av trusselvurderingen. Det er ingen av politimestrene som har meldt inn alternative tiltak som kan erstatte midlertidig bevæpning i dagens situasjon.

– Politiet mener at det fortsatt er nødvendig med midlertidig bevæpning for å kunne ivareta befolkningens trygghet, og politifolks sikkerhet. Trusselbildet er uendret, og vi har så langt ikke funnet andre tiltak som kan erstatte bevæpning, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Trusselbildet vi står overfor, og de tiltak det er gitt samtykke til, bygger på analyser fra PST og anmodning fra POD. Samtykket er forankret i regjeringen som helhet, og skal ivareta politiets og publikums sikkerhet. Det er grunn til å understreke at norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet i en normalsituasjon, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

POD er bedt om fortløpende å holde seg orientert om bevæpningssituasjonen i det enkelte politidistrikt og rapportere til Justis – og beredskapsdepartementet ved uønskede hendelser.

– Jeg vil også sørge for at politimestrene rapporterer om avfyrte vådeskudd, og vil derfor endre dagens våpeninstruks. Til nå har det ikke vært praksis å rapportere om vådeskudd i politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Justis- og beredskapsdepartementet har også bedt POD om fortløpende å vurdere kompenserende tiltak som kan benyttes istedenfor bevæpning. I tillegg skal det utarbeides retningslinjer for tjenesteoppdrag som kan gjennomføres ubevæpnet.

Justis- og beredskapsministeren har varslet at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av hvordan Stortinget i fremtiden kan involveres når politiet bevæpnes over lengre tid.